يك مدل حصيري

basketweavest.jpg

رديف1:روي كار همه زير                                                                  
رديف2: 5 تا زير-3 تا رو-5 تا زير- تا اخر اين رديف به همين ترتيب تكرار كنيد.
رديف3: 5 تا رو-3تا زير-5تا رو- تا اخر اين رديف به همين ترتيب تكرار كنيد.
رديف4: رديف 2 را تكرار كنيد.                                                            
رديف5: همه زير                                                                              
رديف6: 1زير-3تا رو -5تا زير- تا اخر اين رديف به همين ترتيب تكرار كنيد.  
 آخر رديف 3تا رو -1 زير                                                                    
رديف7: 1 از رو-3تا زير-5تا رو- تا اخر اين رديف به همين ترتيب تكرار كنيد.
آخر رديف 3تا زير –يكي رو                                                                
رديف8: رديف 6 را تكرار كنيد.                                                            


مطالب مشابه :


يك مدل حصيري

آموزش بافتنی - يك مدل حصيري - آموزش انواع بافتنی آموزش بافتنی. آموزش
اموزش تصویری بافت دستکش

زندگی همیشه شاد - اموزش تصویری بافت دستکش . برای بافت دستکش بافتنی به روش زیر عمل می کنیم :
آموزش نقشه خوانی دستبندهای بافت

دنیــــای بافــــت - آموزش نقشه خوانی دستبندهای بافت - آموزش بافتنی و دستبند دوستی
برچسب :