نمونه ای از فرمت مقاله نویسی

فرمت مقاله

 (عنوان مقاله به صورت تك­فاصله با قلم نازنين pt. 18 پررنگ)

----- يک سطر فاصله (نازنين pt. 18 پررنگ) -----

نام و نام خانوادگي نويسنده اول[1]، نويسنده دوم[2]، ... در يك يا دو سطر. از ذكر عناويني نظير مهندس

و يا دكتر و ... در ابتداي اسامي خودداري شود. (نازنين pt.12 پررنگ)

محل كار و آدرس كوتاه نويسنده اول در يك يا دو سطر  (نازنين pt.10 ايتاليك)

آدرس پست الكترونيك نويسنده اول  (Times New Roman 10 pt. Italic)

 

----- 4 سطر فاصله (نازنين pt. 10 نازک) -----

 

 

cm 5/3

چكيده (نازنين  pt.12 پررنگ)

عناوين بخش‌ها و زيربخش‌ها شماره گذاري شوند و شماره 1 مربوط به مقدمه است.

cm 5/3

در بخش چكيده به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. در متن چكيده از ذكر مقدمات، كليات و همچنين اشاره به مراجع خودداري شود. چكيده بايد نوآوري كار را برجسته كند. چكيده مقاله با قلم نازنين اندازه pt. 11 با فاصله خطوط pt. 13 يا 8/0، فاصله 5/3 سانتيمتر از سمت راست و 5/3 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره­هاي رديف شده نوشته شود. طول چكيده در مقالة كامل كمتر از 200 كلمه و بيشتر از 300 كلمه نباشد. چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد

----- 1 سطر فاصله (نازنين pt. 11 نازک) -----

 

واژه‌هاي كليدي: حداقل3 و حداكثر 5 واژه که با ويرگول (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند.(قلم نازنين pt. 11)

----- 1 سطر فاصله (نازنين pt. 11 نازک) -----

1- مقدمه(نازنين pt. 12 پررنگ)

cm 5/2

cm 5/2

به منظور يكسان سازي مجموعه مقالات اين كنفرانس و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است كه همة مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول كنفرانس تهيه نمايند. توجه شود كه صورت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهية مقالات است.

براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد نسخة (MS-Word XP2003/2007) XP در محيط ويندوز XP  با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت B Nazanin و اندازة pt. 12 با فاصله خطوط (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم فونت B Nazanin و اندازه pt. 12 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم فونت B Nazanin و اندازه 12 تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگرافها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد.

 

 

 

 

2- پیکربندی مقاله

 

2- 1- طول مقاله

حداكثر طول مقاله با شكلها و جدولها نبايد از ده صفحه A4 بيشتر باشد. در متن حتي الامكان از واژه‌هاي خارجي استفاده نشود و از معادل‌هاي مصوب يا مصطلح آنها استفاده شود. در صورت عدم وجود واژه مناسب فقط در اولين ارجاع و بلافاصله پس از ذكر اين گونه واژه‌ها،معادل لاتين آن را در پرانتزي بعد از آن واژه و با قلم (Times New Roman) که به اندازه 2 شماره از اندازه قلم فارسی به کار رفته در همان متن کوچک­تر شده است قيد نماييد.

  نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كليه مكاتبات اين همايش صرفا از طريق پست الكترونيك (زظ[email protected]) صورت مي گيرد.

 

2- 2- واژه های خارجی در متن و پاورقی­ها

 

براي واژه‌ها و نام‌هاي خارجي، حتي‌الامكان از معادل‌هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمائيد. در مورد نام‌هاي خارجي غامض يا معادل‌هاي غيرمصطلح فارسي، فقط در اولين ارجاع و بلافاصله پس از ذكر اين گونه واژه‌ها، معادل لاتين آن را در پرانتزي بعد از آن واژه و با قلم آريال (Times New Roman) که به اندازه 2 شماره از اندازه قلم فارسي به کار رفته در همان متن کوچک­تر شده است قيد نمائيد. همچنين سمبل­ها و علايم و انديس­هاي به­كار رفته در متن مقاله مي­بايست حتي­المقدور براساس استاندارد ISO باشند.

در صورت نياز به درج پاورقي، همة ‌موارد فارسي و به صورت راست‌چين با B Nazanin و اندازة pt. 11 و پاورقي‌هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Roman اندازة pt. 9 نوشته شوند.

 

2-3- معرفي علايم و متغيرها در متن

از آنجا كه نيازي به درج فهرست علايم و متغيرها در ابتداي مقاله نيست، بنابراين بايد هر نوع متغير يا علامت به كار رفته در متن مقاله، در اولين ارجاع به آن معرفي شود.

 

2-4- فرمول‌ها و روابط رياضی

متن فرمول‌ها به صورت چپ‌چين در يك يا چند سطر نوشته شود. همة متغيرها و اعداد به­كار رفته در آنها با قلم Times New Roman و ايتاليك، با اندازه pt. 12 تايپ شوند (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها توصيه مي­شود). همة فرمول‌ها به ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند. شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گيرد. دو نمونه فرمول در زير آمده است:

  (1)

  (2)

 

 

2-5- واحدها

واحد اعداد يا كميت‌هايي كه در متن، جدول‌ها و شكل‌ها مي‌آيند، يا عنوان محورهاي يك نمودار را بيان مي‌كنند، بايد به صورت­هاي استاندارد و در سيستم SI ذكر شوند.

3- جدول‌ها

هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه به صورت وسط­چين در بالاي جدول با قلم نازنين پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­چين (نازنين pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين (Times New Roman 8 pt.) بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكرواحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. اگر جدول­ها داراي مرجع مي­باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. يك نمونه جدول مطابق دستورالعمل در زير آمده است: (توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.) جدول‌ها نبايد نتايج ارايه شده در جاهاي ديگر نوشتار (مثلاً در شكلها) را تكرار كنند.

 

جدول 1- نمونه يك جدول

نوع روش

وسايل مورد نياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- شكل‌ها و نمودارها

هر شكل بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم نازنين پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. ذكر واحد كميت‌ها در شكل‌ها الزامي است. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. يك نمونه شكل و نمودار در زير آمده است: (توجه شود كه خود شكل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرند.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

شکل1- نمونه شکل

 

 

5- نسخه‌هاي ارسالي به دبيرخانه همایش

نتيجة داوري مقالات از طريق اعلام در سايت کنفرانس به نويسندگان مقاله اعلام مي‌شود. مقاله‌اي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار مي‌گيرد، بايد با توجه به تصحيحات احتمالي مورد نظر داوران، (كه در سايت کنفرانس اعلام مي­گردد) بازنگري و تهيه شود و فايل مقاله كامل (با فرمت doc) با استفاده از لينك ارسال مقاله در سايت به دبيرخانه کنفرانس ارسال شود. فايل مقاله بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت نياز بتوان به راحتي و بدون كار اضافه‌اي آن را باز كرد، پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد. مقالات مي‌بايست فاقد شمارهگذاري صفحات باشند. دبيرخانه، از بررسي مقالاتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده باشند، معذور است.

 

6- نتيجه­گيري

بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله آورده مي‌شود. در اين بخش بايد نتايج مهم و نوآوري هاي كار به صورت روشن و دسته‌بندي شده آورده شوند.

 

تشكر و قدرداني

در صورت نياز، اين بخش قبل از مراجع قرار مي‌گيرد و به عنوان اين قسمت شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد.

 

مراجع

مراجع در انتهاي مقاله به همان ترتيبي كه در متن به آنها ارجاع مي‌شود، مي‌آيند (هر مرجع بايستي حداقل يك­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره شود.). به عنوان اين بخش نيز شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد (نمونه‌هاي زير) ذكر شود. مراجع فارسي را با قلم نازنين نازك pt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم آريال pt. 9 نازك تايپ نماييد. اشاره به مراجع در داخل متن بايستي به همراه شماره مرجع داده شده (در اين بخش) و در داخل كروشه ([]) انجام شود.

 

]1[ نعمت اللهي، حسين‏  ( 1381).  كانه آرايي، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

[2] Wills, B.A., (1981), “Mineral Processing Technology”, Sixth Ed., Butterworth-Heinemann, Oxford

 

]3[ زیبافر، احمد (1382، 18مهر). تاثیر بازی­های کامپیوتری بر تفکر هندسی کودکان، همشهری، ص 12.

]4[ تال، دیوید (1385). ماهیت اثبات ریاضی( ترجمه عرفان صفر). رشد آموزش ریاضی، 23(83)، 17-11.1- درجه علمي (يا سمت كاري)،  نويسنده اول (نازنين pt. 11، راست چين)

2- درجه علمي (يا سمت كاري)، آدرس محل کار و پست الکترونيک نويسنده دوم و نويسندگان ديگر (نازنين pt. 11، راست چين)

22.gif


مطالب مشابه :


فرمت مقاله نویسی

فناوری اطلاعات و ارتباطات - فرمت مقاله نویسی - سایتی جهت ارتباط بادانشجویان مدیریت و مهندسی
نمونه ای از فرمت مقاله نویسی

علوم تربیتی - نمونه ای از فرمت مقاله نویسی - مطالب مربوط به رشته های علوم تربیتی، روانشناسی
دانلود نرم افزار ویرایش متون انگلیسی برای مقالات

نوشتار حاضر سعی در ارائه نکات کاربردی و آشنایی با شیوه مقاله نویسی مطابق فرمت مجلات معتبر
پاسخ به سوالات

آموزش مقاله نویسی سابمیشن آخرین گام پس از نگارش مقاله بوده و پس از به فرمت در آوردن مقاله
فرمت مقاله فارسی دانشگاه تهران

تجارت الکترونیک دانشگاه نور طوبی - فرمت مقاله فارسی دانشگاه تهران - تحقیقات و یافته های علمی
آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی پیش از نگارش مقاله توصیه می شود صفحه اصلی مجله و فرمت مجله مورد هدف خود
دوره های آموزش مقاله نویسی

آموزش گام به گام مقاله نویسی (آموزش نحوه نگارش عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، روش کار یا
دانلود آموزش برنامه نویسی c و ++c با فرمت ppt

دانلود آموزش برنامه نویسی c و ++c با فرمت ppt. نوشته شده توسط : دانلود مقاله Database با فرمت ppt .
چند نمونه مقاله فارسی

چند نمونه مقاله فارسی را برای آشنائی دوستان با مقاله نویسی فرمت مقاله انگلیسی
کارگاه مقاله نویسی و استانداردهای تدوین مقالات ISI: از نگارش تا چاپ

آموزش مقاله نویسی، isi، برگزاری کلاس های آموزش مقاله نویسی ، نحوه اجرای فرمت
برچسب :