مدارس سمپاد ایران

مدارس سمپاد در ایران

اسامی مدارس تیزهوشان در برخی استان ها:

استان آذربایجان شرقی:

راهنمایی دخترانه فرزانگان 1 (تبریز ناحیه 1)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (تبریز ناحیه 2)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (تبریز ناحیه 3)

راهنمایی دخترانه فرزانگان 2 (تبریز ناحیه 4)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (تبریز ناحیه 5)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (بناب)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (مراغه)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (مرند)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (میانه)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (اهر)

راهنمایی پسرانه علامه طباطبائی (تبریز ناحیه 1)

راهنمایی پسرانه علامه جعفری (تبریز ناحیه 2)

راهنمایی پسرانه علامه امینی (تبریز ناحیه 3)

راهنمایی پسرانه شهید مدنی (تبریز ناحیه 4)

راهنمایی پسرانه استاد شهریار (تبریز ناحیه 5)

راهنمایی پسرانه علامه طباطبائی (بناب)

راهنمایی پسرانه شهید بهشتی (مراغه)

راهنمایی پسرانه علامه جعفری (مرند)

راهنمایی پسرانه علامه امینی (میانه)

راهنمایی پسرانه علامه حلی (اهر)

استان آذربایجان غربی:

مرکز آموزشی راهنمایی/دبیرستان شهید بهشتی میاندوآب

دبیرستان شهید دکتر بهشتی ارومیه

دبیرستان فرزانگان ارومیه

دبیرستان فرزانگان۲ ارومیه

دبیرستان طلایه داران ارومیه

استان اردبیل:

مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی اردبیل

مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان اردبیل

استان اصفهان:

دبیرستان شهید اژه‌ای اصفهان (دبیرستان شهید اژه‌ای)

دبیرستان شهید اژه‌ای2 اصفهان به آدرس [www.tizhooshan2.ir]

دبیرستان شهید اژه‌ای 3 اصفهان

دبیرستان فرزانگان امین اصفهان

فرزانگان امین2 اصفهان به آدرس [www.famin2.ir]

مرکز راهنمایی شهید اژه‌ای اصفهان

مرکز راهنمایی فرزانگان امین اصفهان

مرکز راهنمایی شهید بهشتی کاشان

مرکز دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهید بهشتی کاشان به آدرس [www.beheshtikasch.ir]

مرکز راهنمایی فرزانگان شهید ترکیان‌فر کاشان به آدرس [www.farzanegankashan.ir]

مرکز دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان کاشان

استان بوشهر:

مرکز آموزشی راهنمایی شهید بهشتی بوشهر

مرکز آموزشی دبیرستان شهید بهشتی بوشهر

مرکز آموزشی راهنمایی فرزانگان بوشهر

مرکز آموزشی دبیرستان فرزانگان بوشهر به آدرس [www.farzaneganbu.ir]

استان تهران:

راهنمایی پسرانه علامه حلی ۱ ( منطقه ۱۱)

راهنمایی پسرانه علامه حلی ۲ (منطقه ۴)

راهنمایی پسرانه علامه حلی ۳ (منطقه ۱)

راهنمایی پسرانه علامه حلی ۴ (منطقه ۱۴)

راهنمایی پسرانه علامه حلی ۵ (منطقه ۵)

راهنمایی پسرانه علامه حلی ۶ (منطقه ۲)

راهنمایی پسرانه علامه حلی ۷ (منطقه ۱۴)

راهنمایی پسرانه علامه حلی ۸ (منطقه ۹)

راهنمایی پسرانه علامه حلی ۹ (منطقه ۱۷)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۱ (منطقه ۶)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۲ (منطقه ۱)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۳ (منطقه ۱۰)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۴ (منطقه ۱۳)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۵ (منطقه ۲)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۶ (منطقه ۱۸)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۷ (منطقه ۱۲)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۸ (منطقه ۷)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۹ (منطقه ۱۹)

دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه علامه حلي ۱ (منطقه ۱۱)

دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه علامه حلي ۲ (منطقه ۱۶)

دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه علامه حلي ۳ (منطقه ۱)

دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه علامه حلي ۴ (منطقه ۲)

دبيرستان پسرانه علامه حلي ۵ (منطقه ۶)

دبيرستان پسرانه علامه حلي ۶ (منطقه ۵)

دبيرستان پسرانه علامه حلي ۷ (منطقه ۱۳)

دبيرستان پسرانه علامه حلي ۸ (منطقه ۳)

دبيرستان پسرانه علامه حلي ۹ (منطقه ۱۴)

دبيرستان پسرانه علامه حلي ۱۰ (منطقه ۴)

دبيرستان پسرانه علامه حلي ۱۱ (منطقه ۱۷)

دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه فرزانگان ۱ (منطقه ۶)

دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه فرزانگان ۲ (منطقه ۱)

دبيرستان و پيش دانشگاهي دخترانه فرزانگان ۳ (منطقه ۳)

دبيرستان دخترانه فرزانگان ۴ (منطقه ۱۳)

دبيرستان دخترانه فرزانگان ۵ (منطقه ۱۸)

دبيرستان دخترانه فرزانگان ۶ (منطقه ۶)

دبيرستان دخترانه فرزانگان ۷ (منطقه ۲)

دبيرستان دخترانه فرزانگان ۸ (منطقه ۱۷)

استان خراسان شمالی:

مرکز آْموزشی شهید بهشتی بجنورد

دبیرستان شهید بهشتی بجنورد

راهنمایی فرزانگان بجنورد

دبیرستان فرزانگان بجنورد

استان خراسان جنوبی:

مرکز آموزشی فرزانگان حضرت زینب بیرجند

مرکز آموزشی شهید بهشتی بیرجند

مرکز آموزشی دخترانه فرزانگان فردوس

مرکز آموزشی پسرانه شهید بهشتی فردوس

استان خراسان رضوی:

مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد ۱ مشهد

مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد۲ مشهد به آدرس [www.hnsch.ir]

مرکز آموزشی فرزانگان۱ مشهد

مرکز آموزشی فرزانگان۲ مشهد به آدرس [www.farzan2.ir]

مرکز آموزشی فرزانگان۳ مشهد به آدرس [www.farzan3.ir]

مرکز آموزشی فرزانگان۱ تربت جام

مرکز آموزشی فرزانگان۲ تربت جام

مرکز شهید بهشتی تربت حیدریه

مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی نیشابور

مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان نیشابور

مرکز آموزشی شهید بهشتی تربت جام

فرزانگان نیشابور

مرکز آموزشی شهید بهشتی سبزوار

مرکز آموزشی طلایه تربت جام

مرکز آموزشی طلایه داران گناباد

مرکز آموزشی فرزانگان گناباد

استان خوزستان:

مرکز آموزشی دخترانه فرزانگان دزفول

مرکز آموزشی پسرانه طلایه داران اهواز

دبیزستان پسرانه شهیدبهشتی اهواز

مرکز راهنمایی پسرانه شهید بهشتی اهواز

راهنمایی و دبیزستان دخترانه فرزانگان اهواز

مرکز آموزشی پسرانه شیخ انصاری دزفول

استان زنجان:

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان زنجان

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی زنجان به آدرس‌های [www1.sampadbz.ir] و [www2.sampadbz.ir]

استان سمنان:

مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی سمنان

مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان سمنان

مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی شاهرود

مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان شاهرود

استان سیستان و بلوچستان:

مجتمع آموزشی شهید بهشتی زاهدان (تیزهوشان زاهدان)

مجتمع آموزشی فرزانگان زاهدان

استان فارس:

راهنمایی دخترانه فرزانگان ( آباده)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (داراب)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۲ (شیراز ناحیه ۲)

راهنمایی دخترانه فرزانگان ۱ (شیراز ناحیه ۲)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (شیراز ناحیه ۳)

راهنمایی دخترانه فرزانگان زینب (شیراز ناحیه ۴)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (لارستان)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (مرو دشت)

راهنمایی دخترانه فرزانگان (نی ریز)

راهنمایی پسرانه شهید دستغیب (آباده)

راهنمایی پسرانه شهید دستغیب (داراب)

راهنمایی پسرانه نوشاد (ناحیه ۱)

راهنمایی پسرانه شهید دستغیب ۱ (ناحیه ۲)

راهنمایی پسرانه ملاصدرا (ناحیه ۳)

راهنمایی پسرانه شهید دستغیب ۴ (ناحیه ۴)

راهنمایی پسرانه جهانگير خان قشقايي ( عشایر)

راهنمایی پسرانه شهيد بهشتي (لارستان)

راهنمایی پسرانه شهید دستغیب (لامرد)

راهنمایی پسرانه شهید دستغیب (مرودشت)

راهنمایی پسرانه شهید دستغیب (فسا)

راهنمایی پسرانه شهید دستغیب (نی ریز)

راهنمایی پسرانه شهید دستغیب (فیروز آباد)

دبیرستان دخترانه فرزانگان (آباده)

دبیرستان دخترانه فرزانگان (جهرم)

دبیرستان دخترانه دكتر علاالدين بهشتي (ناحیه ۱)

دبیرستان دخترانه فرزانگان ۱ (ناحیه ۲)

دبیرستان دخترانه فرزانگان ۳ (ناحیه ۳)

دبیرستان دخترانه فرزانگان زینب (ناحیه ۴)

دبیرستان دخترانه فرزانگان (فسا)

دبیرستان دخترانه فرزانگان (کازرون)

دبیرستان دخترانه فرزانگان (لارستان)

دبیرستان دخترانه فرزانگان (مرودشت)

دبیرستان پسرانه سعدی (آباده)

دبیرستان پسرانه شهید دستغیب (جهرم)

دبیرستان پسرانه شهید دستغیب (داراب)

دبیرستان پسرانه توحیدی (ناحیه ۱)

دبیرستان پسرانه شهید دستغیب ۱ (ناحیه ۲)

دبیرستان پسرانه ملاصدرا (ناحیه ۳)

دبیرستان پسرانه شهید دستغیب ۴ (ناحیه ۴)

دبیرستان پسرانه یادگار ولایت (عشایر)

دبیرستان پسرانه فلاحی (فسا)

دبیرستان پسرانه شهید دستغیب (کازرون)

دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (لارستان)

دبیرستان پسرانه شهید دستغیب (لامرد)

دبیرستان پسرانه شهید دستغیب (مرودشت)

استان قزوین:

مرکز آموزشی شهید بابایی قزوین (پسرانه) به آدرس [www.sbsq.ir]

مرکز آموزشی فرزانگان قزوین (دخترانه)

استان قم:

مجتمع آموزشی شهید قدوسی (استعدادهای درخشان)

مجتمع آموزشی فرزانگان قم

استان کرمان:

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان ناحیه 1 کرمان

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان ناحیه 2 کرمان

دبیرستان و پیش دانشگاهی علامه حلی کرمان ناحیه 1 کرمان

دبیرستان و پیش دانشگاهی علامه حلی کرمان ناحیه 2 کرمان

راهنمایی علامه حلی ناحیه 1 کرمان

راهنمایی علامه حلی ناحیه 2 کرمان

راهنمایی پسرانه علامه حلی رفسنجان

دبیرستان پسرانه علامه حلی رفسنجان

راهنمایی دخترانه فرزانگان رفسنجان

دبیرستان دخترانه فرزانگان رفسنجان

راهنمایی، ایت ا.. خامنه‌ای سیرجان

دبیرستان و پیش دانشگاهی ایت ا.. خامنه‌ای سیرجان

استان کرمانشاه:

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان کرمانشاه

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی کرمانشاه

دبیرستان شهیدبهشتی اسلام آبادغرب

استان گلستان:

راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید شهید بهشتی گنبد کاووس (پسرانه)

راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان گنبد کاووس (دخترانه)

راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی گرگان (پسرانه)

راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان گرگان(دخترانه)

استان گیلان:

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی میرزاکوچک خان

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان رشت

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی لنگرود

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان لنگرود

راهنمایی و دبیرستان دارالفنون شهید بهشتی لاهیجان

راهنمایی و دبیرستان فرزانگان امام رضا (ع) لاهیجان

استان لرستان:

مرکز آموزشی شهید بهشتی خرم‌آباد (پسرانه)

مراکز آموزشی فرزانگان خرم‌آباد (دخترانه)

مجتمع آموزشی شهید بهشتی بروجرد(پسرانه)

مجتمع آموزشی فرزانگان بروجرد(دخترانه)

استان مازندران:

مرکز راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی ساری

مرکز آموزشی فرزانگان۲ ساری

مرکز آموزشی شهید بهشتی قائمشهر

مرکز آموزشی فرزانگان قائمشهر

مرکز راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی پسرانه تنکابن

مرکز راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان بابل

مرکز راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی بابل

مرکز راهنمایی و دبیرستان فرزانگان آمل

مرکز راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی آمل

مرکز راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی۲ ساری (طلایه داران)

استان مرکزی:

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی علامه حلی اراک

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان اراک

استان هرمزگان:

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید حقانی بندر عباس

راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان بندر عباس

استان همدان:

دبیرستان دخترانه فرزانگان همدان(ناحیه 1 و 2)

دبیرستان و راهنمایی پسرانه علامه حلی همدان(ماحیه 1 و 2)

استان یزد:

راهنمایی شهید صدوقی یزد

دبیرستان شهید صدوقی یزد

دبیرستان برازنده مقدم یزد

راهنمایی فرزانگان یزد

دبیرستان فرزانگان یزد

دبیرستان حکیم زاده یزد

 موفق باشید. راستی نظر یادتون نره

 

 

 


مطالب مشابه :


نتایج تیزهوشان را از این سایت ببینید

نتایج تیزهوشان را از و درروی نقشه شهر تبریز را پیدا کرده وروی آن (مدارس
مدارس نمونه دولتی استان آذربایجانشرقی

مخاطبین و مدارس و همکاران ایجاد آدرس. تلفن مدرسه. نام ونام خانوادگی مدیر. 1. ناحیه 1 تبریز .
جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه 1 تبریز ناحیة 1 ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی
مدارس سمپاد ایران

اسامی مدارس تیزهوشان در برخی استان ها: (تبریز ناحیه 1) راهنمایی دخترانه فرزانگان
مدارس سمپاد ایران

اسامی مدارس تیزهوشان در برخی (تبریز ناحیه دبیرستان شهید اژه‌ای2 اصفهان به آدرس
سمپاد

اما در زبان عمومی و بین دانش آموزان به موسسه تیزهوشان نام مدارس علامه آدرس [www.hnsch.ir]
اعلام نتايج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد)و نمونه دولتی در سال91 سایر استانها

دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مدارس کرده نتایج مدارس نمونه و تیزهوشان در تابلو
اسامی قبول شدگان مرحله دوم تیزهوشان 90

تیزهوشان سمپاد ناجیان تبریز. 5. با بهره گیری از فارغ التحصیلان مدارس تیزهوشان و مولفین
برچسب :