استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International)

استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International)

استانداردهای بیمار محور:56

دسترسی به مراقبت و تداوم مراقبت: 57

ACC.1- بیماران، براساس شناسایی نیازهای مراقبتی شان، و رسالت سازمان و منابع و امکانات آن، جهت بستری شدن، پذیرش شده یا برای دریافت خدمات سرپایی ثبت نام می گردند.

ACC.1.1- سازمان، روشی برای پذیرش بستری و ثبت نام بیماران سرپایی دارد.

ACC.1.1.1- اولویت برخورداری از ارزیابی و درمان، با بیمارانی با نیازهای فوری و اضطراری است.

ACC.1.1.2- حق تقدم با بیمارانی است که نیاز به خدمات پیشگیرانه، تسکین دهنده، درمان کننده و توان بخشی دارند، که بستگی به شرایط بیمار، هنگام پذیرش برای بستری شدن در سازمان دارد.

ACC.1.2- هنگام پذیرش برای بستری، بیمار و خانواده اش اطلاعاتی در مورد مراقبت مورد نظر، نتیجه مورد نظر از مراقبت و هر هزینه قابل پیش بینی، دریافت می کنند.

ACC.1.3- سازمان، درصدد کاهش هرگونه مانع فیزیکی، زبانی، فرهنگی و دیگر موانع، جهت دستیابی بیماران به خدمات درمانی و ارائه خدمات به آنان است.

ACC.1.4- پذیرش یا انتقال به، یا از بخشهای ویژه و یا سایر بخشهای ارائه کننده خدمات تخصصی، براساس موازین معین انجام می شود

ACC.2- سازمان فرآیندهایی را جهت تامین تداوم خدمات مراقبت از بیمار در سازمان و ایجاد هماهنگی میان متخصصان سلامتی طرح ریزی کرده و به مرحله اجرادر می آورد.

ACC.2.1- در حین تمامی مراحل مراقبتف فرد واحد صلاحیتی به عنوان مسئول مراقبت از بیمار شناسایی میشود.

ACC.3- خط مشی ای به عنوان راهنمای ترخیص یا ارجاع مناسب بیمار وجود دارد.

ACC.3.1- سازمان، برای حصول اطمینان از ارجاع به موقع و مناسب بیمار، با پزشکان مراقبت از سلامتی و مراکز دیگر همکاری می کند.

ACC.3.2- در پرونده بیمار، یک کپی از خلاصه پرونده ترخیص وی موجود است.

ACC.3.3- به بیمار، و در صورت مقتضی، خانواده او هنگام ترخیص یا ارجاع، یک دستورالعمل قابل فهم برای پی گیری داده می شود.

ACC.4- خط مشی ای به عنوان راهنما جهت حمل و نقل مناسب بیمار به مرکزی دیگر، و تامین نیازهای مربوط به تداوم مراقبت تعیین شده است.

ACC.4.1- سازمان ارجاع کننده تعیین می کند که سازمان دریافت کننده توانایی تامین نیازهای مربوط به تداوم مراقبت از بیمار را دارد.

ACC.4.2- با سازمان دریافت کننده، خلاصه مکتوبی از وضعیت بالینی بیمار و مداخلاتی که سازمان ارجاع کننده انجام داده است ارائه میشود.

ACC.4.3- هنگام نقل و انتقال مستقیم، یک فرد واجد صلاحیت، وضعیت بیمار را کنترل می کند.

ACC.4.4- فرایند انتقال بیمار، در پرونده اول ثبت می گردد.

ACC.5- در فرآیند ارجاع، انتقال یا ترخیص بیمار، نیازهای مربوط به حمل و نقل در نظر گرفته میشود.

ACC.6- خدمات حمل و نقل پزشکی، جوابگوی الزامات مطابق با قوانین و مقررات لازم برای اخذ گواهینامه است.

ACC.6.1- خدمات حمل و نقل پزشکی، از طریق فرایندی کاملاً کتنرل شده، که بیمار و پرسنل را از ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل مطمئن می سازد، تامین میشود.

 

 


مطالب مشابه :


عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی

روش اجرایی خط مشی : کتبی پزشک معالج و پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از بیمار یا
ليست كل سوالات مصاحبه ازكاركنان درحاكميت باليني

مصاحبه با 3 بیمار برای اطمینان از اجرای فرایند رضایت آگاهانه با اجرای آن بر طبق خط مشی:
استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International)

acc.3- خط مشی ای به عنوان راهنمای ترخیص یا ارجاع مناسب بیمار وجود کسب رضایت آگاهانه
یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

یک نمونه کامل خط مشی منطبق و فراگیر است که آگاهانه و بر اساس هدف صد رضایت
رضایت شغلی و افزایش بهره وری

كاركنان سازمان برای 5 عامل حقوق و دستمزد ، فرصت ارتقا ، ماهیت كار ، خطمشی رضایت شغلی
رضایت شغلی

ماهیت کار ، خط مشی ها و سیاستهای رضایت : راههای آگاهانه و از روی میل می
رويه انجام اعتباربخشي ملي بيمارستان ها

که چند روز در بیمارستان بستری بوده، نمونه فرم رضایت آگاهانه و فرم آموزش خط مشی ­ها و
توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی

تخصیص منابع محدود مستلزم تصمیم‌گیری منطقی‌تر و آگاهانه (خطمشی ، برنامه رضایت‌بخش
برچسب :