خط مشی رضایت اگاهانه

 • عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی

  عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی   هدف و محتوای خط مشی : افزایش ایمنی بیماروجلوگیری ازبروزخطا روش اجرایی خط مشی : انتقال صحیح خون در بیماران شامل زنجیره ای از فرایندهای مختلف است که شامل اخذ نمونه خون وریدی آماده نمودن گیرنده خون انتقال واحدخونی یافرآورده های خونی ازبانک خون به بخش آماده نمودن فراورده های خونی یاخون برای تجویز آن به بیمارمی باشد به منظورکسب اطمینان از انتقال صحیح به بیمار صحیح باید فرآیند شناسایی و تجویز به طور اصولی و دقیق انجام گیرد. 1-  در زمان اخذ نمونه خون وریدی، بر بالین بیمار روی  شیشه آزمایش حاوی نمونه خون بیمارپس ازتایید کلامی بیمار مشخصات وی شامل نام ونام خانوادگی بیمار ،  نام بخش و در صورت لزوم شماره پرونده نوشته می شود. 2-  کارکنان آزمایشگاه موظفند در صورت ناخوانا بودن و یا برچسب حاوی اطلاعات ناقص بیمار لوله آزمایش را به مسئولین بخش عودت دهند. 3-انتقال خون باتوجه به دستور کتبی پزشک معالج و پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از بیمار یا همراه وی (سرپرست قانونی ) صورت می گیرد. الزامیست دستور پزشک دارای موارد الف) نوع و تعداد واحد خون یا فرآورده خونی ب) در صورت ضرورت تجویز دارو قبل از انتقال خون جهت جلوگیری از واکنش حین انتقال باشد. 4-  ازذخیره کردن خون دریخچال مخصوص دارو یایخچال های خانگی پرهیز شود 5-  جهت رعایت موازین کنترل عفونت درصورت نیاز پرستارازوسایل حفاظت فردی نظیر عینک یا محافظ چشم و...استفاده مینماید. 6-  رعایت بهداشت دست با استفاده از محلولهای ضدعفونی بابنیان الکلی ویاشستشوی دستها قبل وبعداز اتمام پروسیجرالزامی است                                               7-دفع بهداشتی ومناسب سرسوزن وانژیوکت وسایرپسماندهای آلوده به خون انجام می شود.  8-در زمان تزریق خون پرستار بیمار را مورد مشاهده و کنترل مراقبت ها قرار می دهد و در صورت مواجهه با هر مشکلیانتقال خون قطع شده و سریعاً به پزشک اطلاع می دهد. 9-باتوجه به اینکه عدم چک واحد خونی در بالین بیمار، ناخوانا بودن نسخه و یا سایر دست نوشته های مرتبط به مشخصات واحد خونی، کمبود وقت و حجم زیاد کار و هرگونه تداخل کاری در حین انتقال و یا مداخلات پرستاری و مراقبتی قبل از آن از جمله عوامل موثر در بروز حوادث و واکنش های ناخواسته خونین محصوب می شوند مشخصات واحد خونی توسط دو پرستار چک می شود. 10-پرستار قبل از انتقال خون از بیمار درخواست می کند که نام و نام خانوادگی و نام پدر خود را بیان کند و سپس مشخصات گفته شده توسط بیمار را با پرونده مطابقت می دهد. 11-ضروریست حداقل موارد زیر با پرونده مطابقت داده شود که این ... • ليست كل سوالات مصاحبه ازكاركنان درحاكميت باليني

  ليست كل سوالات مصاحبه رديف مصاحبه   مصاحبه با مسئول حاكميت باليني از برنامه عملياتي تدوين شده«برنامه عملياتي بيمارستان چگونه تدوين شده است؟»   مصاحبه با مسئول حاكميت باليني از چگونگي پيشرفت برنامه عملياتي تدوين شده«آيا مسئول حاكميت باليني از ميزان پيشرفت اجراي برنامه عملياتي آگاهي دارد؟»   مصاحبه با مسئول كميته هاي بيمارستاني از مصوبات كميته هاي بيمارستان(حداقل كميته بهبود كيفيت،كميته كنترل عفونت،كميته مرگ و مير) 13 مصاحبه با مسئول حاكميت باليني از شرح وظايف خود: «مسئول كميته باليني چه وظايفي دارد؟» 15 مصاحبه با كارشناس حاكميت باليني و تأييد وجود اختيار لازم براي اجراي حاكميت باليني و نظارت و پايش بر اجراي آن: «ميزان اختيارات مسئول حاكميت باليني چيست؟» 15 اطلاع و آگاهي سرپرستاران حداقل 3بخش از بيمارستان از تفويض شده به كارشناس حاكميت باليني از سوي رياست بيمارستان«ايا مي دانند كه مسئول حاكميت باليني چه اختياراتي دارد؟» 17 انجام مصاحبه با سرپرستاران و روساي سه بخش در خصوص برگزاري بازديد مديريتي ايمني بيمار 1-«آخرين بازديد مديريتي در زمينه ايمني بيمار از بخش شما كي بوده؟ 2-«نوبت بعدي چه تاريخي است؟» 19 انجام مصاحبه با سرپرستاران و روساي 3بخش در خصوص نحوه برگزاري بازديد مديريتي ايمني بيمار و نتايج حاصل از آن به منظور ارتقاي ايمني بيمار 1-«در آخرين بازديد مديريتي در زمينه ايمني بيمار چه مسايلي مطرح شده و چه نتايجي حاصل شده است؟» 22 مصاحبه و اطمينان از آگاهي كاركنان(انتخاب 3نفر تصادفي)از مفهوم حاكميت ياليني و نقش فردي آنها در برنامه«مفهوم حاكميت باليني چيست و نقش شما در اجراي آن چيست؟» 23 انجام مصاحبه و اطمينان از آگاهي سرپرستاران 3بخش اصلي با توجه به پاسخ هاي آنان به سوالات 1-«آيا مي دانند كه چگونه بايد خطاها و حوادث و نزديك به خطا را گزارش نمايند؟» 2-«آيا تا به حال خطا و يا نزديك به خطا يا حادثه را گزارش كرده اند؟»و 3-«چه نتايجي تا كنون از گزارش خطاهاي پزشكي گرفته شده است؟» 25 انجام مصاحبه و اطمينان از آگاهي سرپرستار بخش و رياست بخش(بخش هاي اورژانس،دياليز،ليبر و ويژه)در خصوص نحوه تدوين ليست خطرات«ليست مذكور چگونه تدوين شده است؟» 26 انجام مصاحبه و اطمينان از آگاهي سرپرستار بخش و رياست بخش در خصوص وجود فرم ثبت خطاهاي پزشكي و نحوه استفاده از آن با پاسخ به سوال هاي: 1-«آيا از وجود فرم ثبت خطاهاي پزشكي مطلع است؟» 2-«آيا مي داند اين فرم براي ثبت چه مواردي به كار مي رود؟» 27 انجام مصاحبه و اطمينان از آگاهي كاركنان باليني در خصوص نحوهگزارش كردن خطاي پزشكي: 1-«آيا از وجود حداقل دوروش ثبت خطاهاي پزشكي ...

 • استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International)

  استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International) استانداردهای بیمار محور:56 دسترسی به مراقبت و تداوم مراقبت: 57 ACC.1- بیماران، براساس شناسایی نیازهای مراقبتی شان، و رسالت سازمان و منابع و امکانات آن، جهت بستری شدن، پذیرش شده یا برای دریافت خدمات سرپایی ثبت نام می گردند. ACC.1.1- سازمان، روشی برای پذیرش بستری و ثبت نام بیماران سرپایی دارد. ACC.1.1.1- اولویت برخورداری از ارزیابی و درمان، با بیمارانی با نیازهای فوری و اضطراری است. ACC.1.1.2- حق تقدم با بیمارانی است که نیاز به خدمات پیشگیرانه، تسکین دهنده، درمان کننده و توان بخشی دارند، که بستگی به شرایط بیمار، هنگام پذیرش برای بستری شدن در سازمان دارد. ACC.1.2- هنگام پذیرش برای بستری، بیمار و خانواده اش اطلاعاتی در مورد مراقبت مورد نظر، نتیجه مورد نظر از مراقبت و هر هزینه قابل پیش بینی، دریافت می کنند. ACC.1.3- سازمان، درصدد کاهش هرگونه مانع فیزیکی، زبانی، فرهنگی و دیگر موانع، جهت دستیابی بیماران به خدمات درمانی و ارائه خدمات به آنان است. ACC.1.4- پذیرش یا انتقال به، یا از بخشهای ویژه و یا سایر بخشهای ارائه کننده خدمات تخصصی، براساس موازین معین انجام می شود ACC.2- سازمان فرآیندهایی را جهت تامین تداوم خدمات مراقبت از بیمار در سازمان و ایجاد هماهنگی میان متخصصان سلامتی طرح ریزی کرده و به مرحله اجرادر می آورد. ACC.2.1- در حین تمامی مراحل مراقبتف فرد واحد صلاحیتی به عنوان مسئول مراقبت از بیمار شناسایی میشود. ACC.3- خط مشی ای به عنوان راهنمای ترخیص یا ارجاع مناسب بیمار وجود دارد. ACC.3.1- سازمان، برای حصول اطمینان از ارجاع به موقع و مناسب بیمار، با پزشکان مراقبت از سلامتی و مراکز دیگر همکاری می کند. ACC.3.2- در پرونده بیمار، یک کپی از خلاصه پرونده ترخیص وی موجود است. ACC.3.3- به بیمار، و در صورت مقتضی، خانواده او هنگام ترخیص یا ارجاع، یک دستورالعمل قابل فهم برای پی گیری داده می شود. ACC.4- خط مشی ای به عنوان راهنما جهت حمل و نقل مناسب بیمار به مرکزی دیگر، و تامین نیازهای مربوط به تداوم مراقبت تعیین شده است. ACC.4.1- سازمان ارجاع کننده تعیین می کند که سازمان دریافت کننده توانایی تامین نیازهای مربوط به تداوم مراقبت از بیمار را دارد. ACC.4.2- با سازمان دریافت کننده، خلاصه مکتوبی از وضعیت بالینی بیمار و مداخلاتی که سازمان ارجاع کننده انجام داده است ارائه میشود. ACC.4.3- هنگام نقل و انتقال مستقیم، یک فرد واجد صلاحیت، وضعیت بیمار را کنترل می کند. ACC.4.4- فرایند انتقال بیمار، در پرونده اول ثبت می گردد. ACC.5- در فرآیند ارجاع، انتقال یا ترخیص بیمار، نیازهای مربوط به حمل و نقل در نظر گرفته میشود. ACC.6- خدمات ...

 • یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

  اصطلاحات و تعاریف : فرایند آموزش ، یک فرایند سیستماتیک پیوسته و برنامه ریزی شده است که شامل آموزش و یادگیری می باشد .یک فرایند و ارتباط متقابل بین آموزش دهنده و فراگیر است که آگاهانه و بر اساس هدف خاصی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ایجاد شرایط مطلوب یادگیری می باشد . فرایند یادگیری:  یادگیری شامل کسب معلومات و یا مهارت های خاص به منظور ایجاد یا تغییر رفتار می باشد. آموزش صحیح به بیمار باید به گونه ای باشد که رفتار مورد نظر آموزش دهنده در فرد بیمار یا همراهان وی بصورت تضمین شده و اطمینان بخش بروز پیدا کند. هدف یادگیری تغییر در رفتار ،دانش،نگرش و مهارت است که کاملا هدفمند، فعال، محصول محیط و موثر بر هدایت فراگیر است.   کلیات خط مشي(مختصر): 1- ارتباط خط مشی با سیاست های کلی بیمارستان/نظام سلامت :  فرایند درمانی بیمار از بدو ورود به بیمارستان آغاز شده و تا مدتها بعد از ترخیص بیمار ادامه خواهد داشت .سیاست کلی بیمارستان بر این است که فرایند درمانی بیمار با آگاهی کامل بیمار در همه مقاطع درمان صورت پذیرد . مامعتقدیم که بیمار توانمند قادر خواهد بود قسمت زیادی از فرایندهای درمانی و مراقبتی خود را مدیریت نموده و به نتیجه مطلوب برساند .   2- دلایل اتخاذ این خط مشی : لزوم آگاهی کامل بیمار از تمام موارد و فرایندهایی که در سیر درمانی وی دخیل خواهند بود لزوم احترام به حق انتخاب بیمار لزوم آگاهی بیمار از حقوق حاکمیتی خود لزوم همکاری و همراهی بیمار در فرایندهای درمان منجر به : 1-  کوتاه شدن زمان و هزینه بستری 2-  کاهش ریسک مزمن و ناتوان کننده شدن بیماری 3-  صرفه جویی در وقت بیمار ، پرستاران ، پزشکان و سایر کارکنان 3- چگونگی اجرایی شدن/مراحل اجرا : ü      بیمار و همراهان وی را در صورت لزوم به اتاق مخصوص آموزش راهنمایی کنید. ü      خودتان را با ذکر سمت و مسئولیت معرفی کنید . ü      توضیحات کلی از موقعیت و وضعیت بیماری وی در اختیار آنها قرار دهید . ü      توضیحات کلی از سیر فرایند درمان  پیش بینی شده در اختیار آنها قرار دهید . ü      مسئولین بخش و همکاران  دخیل در فرایند های مختلف درمان ، مراقبت ، انتقال و ... را معرفی نمایید. ü      به همراه بیمار و همراهان از قسمت های مختلف بخش و بیمارستان (در حد امکان و نیاز بیمار)دیدن کنید . ü      فرم آموزش به بیمار را در دو برگ همسان تکمیل کنید  و در پرونده بیمار قرار دهید.   نحوه بررسی نیازهای بیمار جهت یادگیری : * سوالات مستقیم * مشاهده مستقیم وضعیت جسمی و رفتاری * پرسشنامه * چک لیست * تماس غیر مستقیم( تلفنی ...)   4- وظایف و مسئولیت ها ی مجریان : مسئولیت اصلی آموزش به بیمار بر عهده مسئول یا سرپرستار ...

 • رضایت شغلی و افزایش بهره وری

  بدون شك، مدیران باید درباره‌ی رضایت یا عدم رضایت كاركنان حساسیت داشته باشند زیرا باور بر این است كه كاركنانی كه از كار خود رضایت شغلی دارند، در مقایسه با آنان كه احساس رضایت نمی‌كنند، بازدهی یا تولید بیش‌تری دارند. <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> شغل فرد، چیزی بیش از كارهای مشخصی چون كارگر یا كارمند یك اداره یا كارخانه و یا رانندگی یك كامیون سنگین است. شغل فرد ایجاب می‌كند كه او با همكاران، سرپرستان و رؤسا رابطه‌ای متقابل داشته باشد، مقررات و سیاست‌های سازمان را رعایت و اجرا كند، عملكردش طبق استانداردهای تعیین‌شده باشد، در شرایط كاری كه معمولاً چندان هم مطلوب نیست، كار بكند و...  این بدان معنا‌ست كه ارزیابی فرد درباره‌ی كارش و ابراز رضایت یا نارضایتی از آن كار، یك نتیجه‌ی كلی از مجموعه‌ای از اركان متفاوتی‌ست كه درمجموع، شغل او را تشكیل می‌دهد. كاركنان سازمان برای 5 عامل حقوق و دستمزد ، فرصت ارتقا ، ماهیت كار ، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های سازمان و شرایط كاری ، طرزتلقی‌های خاصی دارند؛ درجه‌ی رضایت كاركنان از هریك از این عوامل، متفاوت است؛ به‌طورنمونه ممكن است فردی در مورد دریافتی‌های خود احساس عدم رضایت كند و  هم‌زمان با آن، از سایر عوامل رضایت داشته باشد.   عوامل تعیین‌كننده‌ی رضایت شغلی   كارهایی كه چالش‌گر هستند :  افراد، مشاغل یا پست‌هایی را ترجیح می‌دهند كه بتوانند با توجه به فرصت‌هایی كه در آن‌جا پیش‌می‌آید، از توانایی در مهارت‌های خود استفاده كنند و درنهایت، استعدادهای خود را آزادانه بروز دهند. این ویژگی شغلی را «چالش‌گری» می‌نامند. كارهایی كه چالش‌گر نباشد، موجب كسالت فرد می‌شود. از سوی دیگر، اگر چالش‌گری شغلی بسیار زیاد باشد، موجب خواهد‌شد كه كارگر یا كارمند، مستأصل شود و احساس سرخوردگی، ناكامی و شكست به او دست‌دهد؛ بنابراین اگر كار از نظر چالش‌گری، حالت افراط و تفریط نداشته‌باشد، شادی‌آفرین و رضایت‌بخش می‌گردد.   برابری حقوق و مزایا : مطابق این عامل، اگر میزان حقوق و مزایا معقول و عادلانه باشد، رضایت شغلی به‌بار خواهد آمد زیرا افراد دوست‌دارند سیستم پرداخت و سیاست ارتقا، عادلانه و بدون ابهام و مطابق با انتظارات‌شان باشد. بسیاری از افراد، آگاهانه و از روی میل می‌پذیرند كه پول كم‌تری بگیرند اما در جایی كار كنند كه مطابق میل‌شان باشد یا در جاهایی كه احساس می‌كنند تبعیض كم‌تر است اما رمز اصلی در راه مرتبط‌ساختن میزان حقوق با رضایت شغلی، در كل مبلغی كه شخص دریافت می‌كند نهفته نیست، بلكه این امر در گرو پنداشت، برداشت یا دركی‌ست كه فرد از رعایت انصاف و عدالت در ...

 • رضایت شغلی

  رضایت شغلی رضایت یا عدم رضایت شغلی[1] طرز تلقی فرد نسبت به شغلش از جمله موضوعهایی است که اکثر تحقیقات در مورد آن صورت گرفته است . بدون شک مدیران باید درباره رضایت یا عدم رضایت کارکنان حساسیت داشته باشند. علل و پیامدهای اصلی رضایت و عدم رضایت شغلی را می توان به سه دسته عوانل سازمانی ، عوامل گروهی و عوامل شخصی تقسیم کرد . دو پیامد اصلی رضایت و عدم رضایت ، غبیت و جابه جایی است . علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت : کارکنان سازمان برای پنج عامل حقوق و دستمزد ، فرصت ارتقاء ، ماهیت کار ، خط مشی ها و سیاستهای سازمان و شرایط کاری طرز تلقی های خاصی دارند . درجه رضایت کارکنان از هر یک از این عوامن متفاوت است . به طور مثال : ممکن است فردی در مورد دریافتهای خود احساس عدم رضایت کند و همزمان با آن از سایر عوامل رضایت داشته باشد . ممکن است رضایت شخص در گروه کاری ، همزمان تحت تأثیر همکارانش ، مدیران و سرپرستان نیز قرار گیرد .سرپرست را می توان یک عنصر سازمانی دانست ولی باید توجه داشت که آنچه بیشترین اثر را بر طرز تلقی کارکنان دارد ، ویژگی های شخص اوست . نیازها و اشتیاق فرد بر طرز تلقی او اثر می گذارد . شخصی خواهان رسیدن به یک مقام سازمانی خاص است . این امر می تواند نشان دهنده سطح رضایت شغلی او باشد . مزایای واسطه ای شغل یا فراهم آمدن امکانات ناشی از آن جهت تحقق هدفهای فرد از اهمیت زیادی برخوردار است . به عنوان مثال : دانشجویی کار موقتی را می پذیرد او توانایی هماهنگ شدن برای رسیدگی به امور مربوط به کار خو را دارد و با انجام این کار درآمدی جهت جبران هزینه های تحصیلی خود کسب می کند . ممکن است این شغل در زمان دانشجویی برای وی رضایت بخش باشد ولی بعد از تمام شدن تحصیل دیگر او را خشنود نکند . ( مورهد / گریفین ، ترجمه الولنی / معمارزاده ، 1385 ، ص90-91)     پیامدهای رضایت و عدم رضایت :  رضایت کارکنان بر جابجایی و غیبت آنان اثر می گذارد . هنگامی که کارکنان از شغل خود رضایت ندارند به بهانه های مختلف در محل کار حاضر نمی شوند و یا در صدد یافتن سازمان دیگری برمی آیند . در مقابل هنگامی که کارکنان راضی هستند ، منظم تر در محل کار خود حاضر می شوند . ( مورهد / گریفین ، ترجمه الولنی / معمارزاده ، 1385 ، ص91) سنجش رضایت : راههای مختلفی برای سنجش رضایت به وجود آمده است . از آن جمله می توان مصاحبه ها و وقایع حساس را نام برد ولی مهمترین آنها استفاده از پرسشنامه است که بیشتر به آن ، بررسی نظرها و طرز تلقی گفته میشود  . این پرسشنامه ها سوالاتی درباره رضایت فرد از شغل مربوط به او را مطرح می کنند . با سنجشرضایت شغلی اطاعات فراوانی برای  مدیریت و کارکنان فراهم می آید ولی نتیجه ...

 • رويه انجام اعتباربخشي ملي بيمارستان ها

  رويه انجام اعتباربخشي ملي بيمارستان هااز سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبرای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ، بیمارستان ها نسبت بهآمادگی و فراهم نمودن امکانات و مستندات جهت روز اعتبار بخشی به شرح زیر  اقدام نمایند.... 1- با توجه به این­که مدت زمان معمول ارزیابی از ساعت 8 صبح تا حداکثر 16 عصر خواهد بود که با توافق و هماهنگی معاونت درمان دانشگاه و اعضای تیم به ویژه ارزیاب ارشد، قابل تغییر می­ باشد. لازم است بیمارستان از ساعت 7:45 صبح در آمادگی کامل باشد، به نحوی که افتتاحیه رأس ساعت 8 صبحآغاز گردد.2- مشخص شدن نماینده بیمارستان و معرفی آن به این معاونت برای ایجاد هماهنگی بین تیم اعتباربخشی و بیمارستان و انجام اقدامات لازم برای بازدید ارزیابان از قسمت­ های مختلف بیمارستان.3- فراهم شدن امکانات لازم برای انجام بازدید (ایاب و ذهاب، نماز و نهار، اتاق جلسه با میز برای هماهنگی بین ارزیابان، کامپیوتر و پرینتر، پریز برق، امکان شارژ سخت ­افزارها در اتاق مربوط به ارزياب).4- جلسه افتتاحیه به ترتیب زیر صورت خواهد پذیرفت. لذا خواهشمند است نسبت به آماده بودن مستندات لازم اقدام گردد.قرائت آیاتی ازکلام ­الله مجیدمعرفی تیم ارزیابان به سرپرستی ارزیاب ارشدمعرفی تیم بیمارستان که حداقل شامل رئیس، مدیر، مترون، نماینده پزشکان و نماینده بهبود کیفیت بیمارستان و مسئول ایمنی بیمار باشد.بیان اهداف بازدید، مدت زمان و مراحل آن توسط ارزیاب ارشدمعرفی کلی بیمارستان شامل(تاریخ تأسیس، نقشه کلی بیمارستان، عنوان خدمات اصلی، تعداد نیروی انسانی به تفکیک گروه های اصلی، 5 جراحی شایع، 5 بیماری شایع در مراجعه به بیمارستان، اجزای اصلی برنامه ­ی استراتژی و برنامه جامع بهبود کیفیت و ایمنی بیمارستان و اهم اقدامات انجام شده) توسط نماینده بیمارستان.آماده بودن مستنداتی که جنبه عمومی­ تر دارند مانند:برنامه استراتژیک، برنامه عملیاتی، برنامه مدیریت خطر، برنامه بهبود کیفیت، کتابچه خط مشی­ ها و روش­ها، شاخص ­های بیمارستان جهت بررسی نمونه شاخص­ های یک­ب خش و نتایج تحلیل­ های مربوط به آن­ها به انتخاب بیمارستان، کتابچه دوره ­ی توجیهی، کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط یکی از بخش­ ها به انتخاب بیمارستان، نمونه فرم PDP  کارکنان، نمونه پرونده بیماری که چند روز در بیمارستان بستری بوده، نمونه فرم رضایت آگاهانه و فرم آموزش بیمار، مستندات ممیزی بیمارستان، نمونه صورت­جلسات و برگه ­های پیگیری مصوبات صورت­جلسه ­ها و موارد دیگر (به صلاحدید تیم ارزیابی)لازم است از قبل با نماینده بیمارستان هماهنگ شود که مستندات مذکور در اتاق مربوط به ارزیابان ...

 • توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی

  توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی

  تعریف حسابرسی عملکردامروزه حسابرسی عملکرد1 یک حرفه مستقل است که نقش مهمی در مدیریت سازمانها و خط‌مشی دولتها بازی می‌کند. حیطه کارکرد حسابرسی عملکرد و نقش آن سال‌به‌سال تغییر یافته و توسعه پیدا کرده است. ادعاهای کم‌وبیش باورکردنی در مورد حسابرسی عملکرد ارائه شده است؛ نظیر فعالیتهایی که به دهه 1960 یا حتی پیشتر از آن بر می‌گردد. حسابرسی عملکرد به‌عنوان فعالیتی در مقیاس بزرگ و متمایز و خودآگاه از اواخر دهه 1970 شروع شد (Pollitt and Summa, 1997). این حیطه در دهه 1980 و به‌واسطه مجموعه‌ای از عوامل به‌شرح ذیل توسعه یافت (Barzelay, 1997): • حوزه فعالیتهای دولت چند برابر شده بود، از کارکرد ساده مرتبط با نظم و قانون تا مدیریت دادگاهها. بسیاری از دولتها نقش فعالی در توسعه اجتماعی- اقتصادی ایفا می‌کنند. این موضوع میزان مخارج عمومی را افزایش داده است؛ • ادعاهایی متفاوتی در مورد تخصیص منابع وجود دارد. تخصیص منابع محدود مستلزم تصمیم‌گیری منطقی‌تر و آگاهانه‌تر برای انجام مخارج عمومی است. فشار زیادی برای ایجاد ارزش از پول خرج شده وجود دارد؛ • با توسعه نهادهای مردم‌سالار، آگاهی عمومی و نمایندگان آن افزایش یافته است. تقاضای روزافزونی برای حسابدهی افرادی که منابع دولتی را اداره می‌کنند، مطرح است؛ • نیاز به مدیریت ریسک بدهیهای مدنی؛• فرصت برای افزایش منافع حاصل از کارایی از طریق بهبود سیستمهای مدیریتی داخلی و.... لذا با ادامه برنامه‌های دولت و رشد طبیعی آن، حسابرسی بخش عمومی متحول شده و حوزه خود را فراتر از حسابرسی مالی یا رعایت قرار داده و به حسابرسی عملکرد جهت حمایت از سیاستگذاران در نقش نظارتی آنها، گسترش یافته است. حسابرسی عملکرد تعریفهای متعددی دارد که عبارتند از ارزیابی میزان رعایت هدفها، سیاستها، روشهای سازمان و یا قوانین و مقررات مربوط؛ ارزیابی اثربخشی سیستمهای برنامه‌ریزی و کنترل مدیریت؛ ارزیابی کیفیت گزارشهای مدیریت از نظر درخور اعتماد و مربوط بودن (رحیمیان، 1382). حسابرسی عملکرد یعنی حسابرسی کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی:الف) حسابرسی صرفه اقتصادی فعالیتهای اداری در انطباق با اصول و رویه‌های مدیریتی سالم و سیاستهای مدیریتی،ب) حسابرسی کارایی در مورد استفاده از منابع انسانی و مالی و سایر منابع، شامل ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی، سنجه‌های عملکرد و روشهای نظارتی و ضوابطی که توسط واحدهای حسابرسی شده برای رفع نقایص شناسایی شده به‌کار می‌روند، وج) حسابرسی اثربخشی عملکرد در رابطه با دستیابی به هدفهای واحدهای حسابرسی‌شده و حسابرسی آثار واقعی فعالیتها در مقایسه با آثار مورد انتظار. در ادبیات علمی ...