نمونه قرارداد(برق کشی ساختمان)


قرارداد برق کشي

طرفين قرارداد :

1-    آقاي ...........................  کارفرما

2-    آقاي ...........................  برق کار

موضوع قرارداد :

    اجراي تاسیسات برقی ساختمان ....................... واقع در ....................................................

مدت قرارداد :

مدت تعييني جهت انجام کار فوق جهت هر طبقه ...... روز تعيين گرديده  که در پايان مدت مزبور بايد تحويل گردد .

مبلغ مورد قرارداد :

-         لوله کشي سقف از قرار هر متر طول ......... ريال .

-         پريز و کليد هر شعله ........... ريال .

-          فيوز بندي هر عدد ............. ريال .

-         پارامترهاي اضافه
..................................................................................................
..................................................................................................
........................................................................................ريال.

شرايط قرارداد :

    پيمانکار بايد ظرف مهلت مقرر کار را به اتمام رساند ، در صورت تأخير به ازاء هر روز ديرکرد مبلغ .............. ريال از مبلغ قرارداد به نفع کارفرما کسر مي گردد .

    چنانچه در حين کار خساراتي از ناحيه پيمانکار بوجود آيد از دستمزد ايشان کسر خواهد شد .

    اجراي برق کشي طبق نظر مهندس ناظر تأسيسات ساختمان آقاي ................................. صورت ميگيرد .

    مابقي شرايط پيمان منطبق با قانون مربوطه لازم الرعايه مي باشد .

طبقات
   

تاريخ اعلام شده به پيمانکار:                                                    تاريخ اتمام:

 امضاء کارفرما - پيمانکار

امضاء کارفرما :                                 امضاء پيمانکار :                                  امضاء شهود :


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد برق پیمانکاری تاسیسات برق ساختمان

آشنایی با صنعت تابلو سازی و مباحث فروش - نمونه قرارداد برق پیمانکاری تاسیسات برق ساختمان
نمونه قرارداد(برق کشی ساختمان)

وبلاگ تخصصی برق ساختمان - نمونه قرارداد(برق کشی ساختمان) - وبلاگ تخصصی برق ساختمان - وبلاگ
یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد اجرای ساختمان 4-5- اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به
نرخ خدمات سیم كشی ساختمان و به عنوان نمونه این قرارداد

برق، عشق، آفتاب - نرخ خدمات سیم كشی ساختمان و به عنوان نمونه این قرارداد - بروسلی(استاد
نمونه فرم قراردادهای ساختمانی:

فرم خام قرارداد تابلو برق: (رشته راه و ساختمان)) پروانه اشتغال مهندسی (نظارت-محاسبه-اجرا )
نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

وبلاگ صالح دانشفر - نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf -
دانلود رایگان متن کامل قرارداد اجرای ساختمان ( پیمان مدیریت )

قرارداد اجرای ساختمان 5-4 اقدام برای اخذ انشعاب آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه
قرارداد برقکاری

برق، عشق، آفتاب ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد . مهندسی عمران راه و ساختمان; مهندسی برق
قرارداد نگهداری تاسیسات

برق، عشق، آفتاب - قرارداد نگهداری تاسیسات - بروسلی(استاد هنرهای رزمی): من مبارزه را در خود
برچسب :