اشعاری در مورد علم و دانش

  میاسای زآموختن یكزمان ز دانش میفكن دل اندر گمان زمانی میاسای زآموختن اگر جان همی خواهی افروختن به آموختن گر ببندی میان ز دانش روی بر سپهر روان توانا بود هر كهدانا بود زدانش،دل پیر، برنا بود


نكوهش مكن چرخ نیلوفرى را
برون كن ز سر باد خیره سرى را
تو چون مى كنى اختر خویش را بد
مدار از فلك چشم نیك اخترى را
درخت تو گربار دانش بگیرد
به زیر آورى چرخ نیلوفرى را


ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود بى هُنر گر دعوى بیجا كند رسوا شود
در مسیر زندگى هرگز نمى افتد به چاه با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود
هر كه بر مردان حقّ پیوست عنوانى گرفت قطره چون واصل بدریا مى شود دریا شود
آدمى هرگز نمى بیند ز سنگینى گزند از سبك مغزى بشرچون سنگ پیش پاشود
سر فرو مى آورد هر شاخه از بارآورى مى كند افتادگى انسان گر دانا شود
قیمت گوهر شود پیدا بر گوهر شناس قدر ما، در پاى میزان عمل پیدا شود

عقل تحصیلى مثال جوى ها
کآن رود در خانه اى از کوى ها
راه آبش بسته شد شه بى نوا
از درون خویشتن جو چشمه را


مطالب مشابه :


اشعاری در مورد علم و دانش

اشعاری در مورد علم و دانش با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود . هر كه بر مردان حقّ پیوست
شعر در مورد علم ودانش

شعر در مورد علم چون علم شوی والا مبر از پای علم و دانش پی تا به قیوم در رسی و به حی
ٍٍسخنان بزرگان اندیشمندان در باره ارزش علم ودانش

«تعصب در علم و فلسفه «شعر است لطیفه الهی// مضمون سپیدی و سیاهی// شعر ابروی دانش است و
حدیث هایی در مورد ...علم و دانش...

حدیث هایی در مورد علم و دانش علم و دانش معرفی علما | شعر و متن ادبی | اخلاق در کلام
چهل حدیث زیبا درباره علم و دانش-1

علم و دانش جوینده ی دانش، در پناه عنایت خداوند است. عوالی اللالی، ج ۱، ص
زندگینامه نظامی گنجوی

علم و دانش اسلامی نظامی توانست شعر تمثیلی را در زبان و مظامین نو و دلپسند در هر مورد
برچسب :