رشته مامایی مشاوره پایان نامه چاپ مقاله اجرای پروپوزال فوری 09123600694


‏‫

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215


pdsabz@yahoo.comایمیل

----------------------------------------

بررسی مشخصات فردی، عوامل مامایی، باروری، حمایت‌ اجتماعی و ارتباط آنها با شدت اضطراب در زنان باردارشده با روش‌های کمک‌ باروری مراجعه‌‌کننده به مراکز منتخب ناباروری در شهر تهران، سال ۱۳۸۸

دیدگاه ماماها٬ دانشجویان مامایی و مادران نسبت به زایمان در منزل٬ تبریز ۱۳۸۰

بررسی تأثیر مراقبت اختصاصی مامایی در طول لیبر بر نتایج حاصل از زایمان در زنان مراجعه‌کننده به یکی از مراکز آموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۸۳-۸۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اج‍رای‍ی‌ روش‌ ح‍ش‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ در دروس‌ پ‍ای‍ه‌، ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و ن‍ظری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۰ - ۸۱

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ دوره‌ ک‍ارآم‍وزی‌ در ع‍رص‍ه‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍رب‍ی‍ان‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز در س‍ال‌ ۱۳۸۱

بررسی ارتباط بین نتایج ارزیابی سلامت جنین توسط آزمون شتاب شنیداری و آزمون بدون استرس در مادران باردار پرخطر مراجعه‌کننده به کلینیک مامایی بیمارستان قایم (عج) مشهد ۱۳۷۸

بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر درد بعداز سزارین در مراجعه‌کنندگان به مراکز آموزشی درمانی زنان - مامایی وابسته به دانشگاه عغلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر تبریز سال ۱۳۷۵

بررسی نحوه پیشگیری از خونریزی پس از زایمان در مادران مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی و درمانی زنان٬ مامایی شهرستان تبریز ۱۳۸۱

بررسی مقایسه ای تاثیر ژل لیدوکائین ۲درصد و لیدوکائین

ب‍ررس‍ی‌ دان‍ش‌ و ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ام‍ای‍ی‌ در م‍ورد اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌ ب‍ان‍وان‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز س‍ال‌ ۱۳۷۶

بررسی تاثیر افزودن کربوهیدرات به رژیم غذایی به دو صورت ماده و مکمل غذایی بر شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشکده‌های پرستاری - مامایی و مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۴

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215


  pdsabz@yahoo.com

----------------------------------------

بررسی وضعیت وزن‌گیری مادر در دوران بارداری و ارتباط آن با وزن و اندازه نوزاد در هنگام تولد در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز، ۱۳۷۸

بررسی تأثیر استفاده از مخروط‌های مهبلی بر بی‌اختیاری استرسی ادرار زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان لولاگر و مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران سال ۱۳۸۰

بررسی تأثیر طب فشاری بر درد زایمان

بررسی آگاهی و نگرش دبیران زن از خود‌آزمایی پستان در دبیرستان‌های دخترانه شهر خوی سال ۱۳۷۶

بررسی عوامل مستعد کننده وزن کم هنگام تولد نوزاد در مادران مراجعه کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان، سال ۱۳۷۸

بررسی تأثیر ورزش عضلات کف لگن در رفع علائم بی‌اختیاری استرس ادراری در زنان زایمان کرده در مراکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۷۸

بررسی تأثیر استفاده از حوضچه آب گرم بر شدت درد، پیشرفت زایمان، طول مرحله دوم و نوع زایمان ، وضعیت نوزاد و پرینه در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال ۸۳ - ۱۳۸۲

بررسی فاصله‌گذاری بین تولدها و ارتباط آن با سرانجام حاملگی در مادران زایمان کرده در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۷۹ - ۱۳۷۸

بررسی ارتباط نگرش مذهبی با میزان اثر صوت قرآن بر درد زایمان خانم‌های نخست‌زای مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان هفده شهویور مشهد در سال ۱۳۷۷ - ۱۳۷۶

بررسی تأثیر دو روش مختلف آموزشی بر آگاهی٬ نگرش و عملکرد دبیران زن دبیرستان‌های دخترانه شهر تبریز در زمینه پیشگیری از سرطان گردن رحم٬ سال ۱۳۷۸

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را (س‌) ش‍ی‍راز، ۱۳۷۹

مقایسه میزان هموگلوبین حجم سلولی سرم در مادران سالم و مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۴

غربالگری دیابت حاملگی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز ۱۳۷۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ در زن‍ان‌ روزه‌دار و غ‍ی‍رروزه‌دار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اردب‍ی‍ل‌ س‍ال‌ ۱۳۷۷

مقایسه نتایج استفاده از کانترفولی و سنتوسینون در آماده‌سازی دهانه رحم در مراجعین به مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی ۱۳۸۵

بررسی ارتباط ویروس HTLV-I با تغییرات سلولی بافت اپی تلیالی دهانه رحم زنان متأهل شهر مشهد در سال ۱۳۷۷

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215


pdsabz@yahoo.comایمیل

----------------------------------------

بررسی ارتباط وضعیت روانی- اجتماعی زنان در دوران بارداری با نتایج حاملگی آنان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار٬ سال ۱۳۷۸

بررسی ارتباط مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین C و ویتامین E با ابتلا به پره اکلامپسی و اکلامپسی در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبر‌آبادی سال ۱۳۸۴

بررسی تأثیر ورزش بعد از زایمان بر وضعیت جسمانی زنان نخست زا در مرکز بهداشت غرب تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران سال ۱۳۷۸

بررسی ارتباط بین زایمان زودرس با استرس ناشی از حوادث زندگی دوران بارداری در زائوهای بستری شده در بخش زنان بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد، سال ۱۳۷۷

بررسی مقایسه‌ای آزمون غربالگی چرخشی و ایزومتریک در پیشگوئی ازدیاد فشار خون ایجاد شده از نخستین بارداری در زنان نخست باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی مشهد ۱۳۷۸

تبیین مفهوم تعهد سازمانی در اعضای هیأت علمی پرستاری و مامایی : طراحی الگو

بررسی وضعیت بهداشت باروری زنان بستری در مرکز روانپزشکی رازی شهر تهران در سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۰

بررسی ارتباط اضطراب دوران بارداری با بروز پره‌اکلامپسی در زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال ۱۳۸۴

‏‫بررسی تداوم مصرف، وقوع بارداری ناخواسته و عوارض جانبی بیست و یک ماهه IUD‏ تی هندی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال ۱۳۸۰

‏‫بررسی و مقایسه نتایج حاصل از ترمیم پرینه با استفاده از دو روش ترمیم استاندارد ( سه لایه‌ای ) و ترمیم دو لایه‌ای ( بدون دوختن پوست ) در یکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل٬ سال ۱۳۷۸

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215


pdsabz@yahoo.comایمیل

----------------------------------------

بررسی تأثیر شیاف دیکلوفناک بر شدت درد پرینه پس از زایمان در مراجعین به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در سال ۱۳۷۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍أثی‍ر ل‍م‍س‌ ج‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ر رف‍ت‍اره‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ادر ب‍ا ج‍ن‍ی‍ن‌ و ن‍وزاد در زن‍ان‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر، س‍ال‌ ۱۳۷۸

بررسی تأثیر عدم تزریق عضلانی اکسی توسین بر میزان خونریزی بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس ( ۷۷- ۱۳۷۶)

بررسی باورهای بهداشتی مادران و ارتباط آن با مراقبت‌های بهداشتی که از بدو تولد تا ۵ماهگی از کودکان خود بعمل می‌آورند در مراجعین به زایشگاه‌های شهریار، سال ۱۳۷۷

بررسی ارتباط دیابت بارداری با سابقه ابتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی شهر تهران سال ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳

‏‫بررسی تأثیر بازدید منزل بر مراقبت از خود در شش هفته اول پس از زایمان در زنان نخست‌زای ساکن محدوده غرب شهر تهران ( ۱۳۷۷ )

بررسی تغییرات عملکرد جنسی زنان نخست زا، ۶- ۳ماه پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی منتخب منطقه غرب تهران، سال ۱۳۸۳

بررسی رابطه الگوهای شیردهی با وقوع حاملگی در مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم در سال ۱۳۷۷ - ۱۳۷۶

بررسی ارتباط در معرض دود سیگار بودن مادران باردار غیرسیگاری و وزن هنگام تولد نوزادان آنها، در زنان مراجعه‌کننده

بررسی تاثیر مصرف قطره شیرافزا توسط مادران شیرده بر وزن شیرخواران ۶-۰ماهه دارای تغذیه انحصاری با شیر مادر در مرکز

بررسی ارتباط بین نگرش و عملکرد زنان باردار در مورد روابط جنسی دوران بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلامشهر سال ۱۳۷۷

بررسی تأثیر ارئه خدمات در منزل در بکارگیری روش‌های پیشگیری از بارداری زنان شهر همدان سال ۸۱ - ۱۳۸۰

بررسی مراقبت‌های دریافت شده بهداشت باروری طی دوران معلولیت در زنان معلول جسمی حرکتی عضو جامعه معلولین ایران٬ شهر تهران سال ۱۳۸۲مطالب مشابه :


برنامه درمانگاههای تخصصی و پزشکان بیمارستان قائم (عج) مشهد

بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیا(ص - برنامه درمانگاههای تخصصی و پزشکان بیمارستان
سرگذشت من؟

ولی این استعلاجی اصلا مرا خوشحال نکرد و بعدش مرا به دکتر طیبی بیمارستان قایم معرفی کرد.
فن فیکشن (24)

سرم رو آوردم داخل راهرو و یه نگاهی توی راهروی بیمارستان اتاقای خالیه بیمارستان قایم
کی کجاست؟

9- دکتر محمد علی پور متخصص بیهوشی در شهر مشهد در بیمارستان قایم قلب در بیمارستان
نیازمندی مسئول فنی داروخانه های تهران

94/01/16 بیمارستان زایشگاه بابک خ کارون مسئول فنی 66019703. 94/01/16 شبانه روزی دکتر خانی شهران
ريزش بهمن و ...

به علت شدت جراحات به بیمارستان بعثت همدان اعزام و یک نفر نیز در بیمارستان قایم اسدآباد
رشته مامایی مشاوره پایان نامه چاپ مقاله اجرای پروپوزال فوری 09123600694

به کلینیک مامایی بیمارستان قایم مراجعه‌کننده به بیمارستان لولاگر و مرکز
قایم موشک (20)

قایم موشک خلاصه مدتی بعد دکتر کالاوی امیلی را از بیمارستان روانی کودکان ترخیص می کند و به
برچسب :