دانلود pdf کتاب ریاضی مهندسی دکتر برادران رحیمی

این جزوه ریاضی مهندسی  دارای مباحث زیر می باشد

سری فوریه

سری فوریه  توابع زوج وفرد

انتگرال فوریه

معادلات  با مشتقات جزئی

توابع مختلط

کوشی ریمن

نگاشت

انتگرال گیری با روش مانده

 

 

دانلود  جزوه