قرار داد اجراي ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)

قرار داد اجراي ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .................. بين شرکت/آقای: ........................... همراه: ..........................كه دراين قرارداد صاحبکار ناميده مي‌شود از یک طرف، و شركت ساختماني آذين پل شوش به نمايندگي مدير عامل آقاي: ............................... از طرف دیگر كه دراين قرارداد مجری خوانده مي‌شود از طرف ديگر، به شرح زير منعقد ‌گردید:‌

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 1 ـ‌ موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از:

* اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی(ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی) محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل

تحویل ......................................................................................................................................................................................................................................................

* اجرای بخش یا بخش های .................................................................................................................................................................................................................

شامل: .......................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

به استثنای: ..............................................................................................................................................................................................................................................

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است.

ماده 2 ـ محل اجرای کار:

محل اجرای کار واقع در ............................................................................................................................................................................................................ است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

ماده 3 ـ مبلغ قرارداد:

مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که، با توجه به جمیع جهات برآورد شده است از قرار هرمترمربع زیربنا / به عدد : ............................... به حروف: ............................................ريال است. این مبلغ شامل: * دستمزد،تأمین نیروی انسانی،تهیه ماشین آلات، ابزار، لوازم و وسایل کار است و فقط تهیه مصالح مصرفی به عهدۀ صاحبکار است.

* دستمزد و تأمین نیروی انسانی و تهیه ماشین آلات، ابزار، لوازم و وسایل کار است و مصالح مصرفی به عهدۀ صاحبکار است.

این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید و به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد.

پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است.

 ماده 4 ـ‌ نحوة پرداخت:

مبلغ ................................ ریال معادل ................. درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ............................... (تصمین مورد قبول صاحب کار) پس از امضا و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت می شود. مواعد بقیه پرداخت ها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی قرارداد است.

ماده 5 ـ مدت قرارداد:

مدت قرارداد ............... ماه مي‌باشد.و تاريخ شروع کار همان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است. این مدت تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد. در شرايط نامساعد كاري به زمان اجرا افزوده مي شود.

ماده 6 ـ نگهداری دفتر مخصوص و انجام مراقبت های لازم:

مجری موظف است در دفتر مخصوص، کلیه مصالح مصرفی و ماشین آلات و ابزار وسایلی که توسط صاحبکار به وی یا در کارگاه ساختمان تحویل می شود ثبت نماید. از ماشین آلات و ابزار، به خوبی نگهداری و پس از اتمام کار عیناً تحویل صاحب کار دهد. جبران خسارت ناشی از عدم نگهداری و مصرف ناصحیح از ماشین آلات ، ابزار وسایل مذکور به عهده مجری است. همچنین مجری موظف است از مصالحی که توسط صاحبکار در اختیار او قرار می گیرد به خوبی استفاده نموده و صرفه جویی های لازم را به عمل آورد.

ماده 7 ـ مهندسان ناظر:

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده ............................... به نشانی ..................................................................... می باشد که از طرف صاحب کار معرفی شده است.

ماده 8 ـ نحوۀ اندازه گیری سطح زیربنا:

سطوح زیربنای ساختمان، فضاهای ارتباطی، راه پله ها،خرپشته،انباری ها،اتاق نگهبان،اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت،زیرزمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف آن دیوار باشد (دست انداز و جان پناه،دیوار محسوب نمی شود) 3 ⁄2 (دو سوم) سطح آنها جزو زیربنا محسوب می شود. سطح ایوان ها و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد 2 ⁄1 (یک دوم) سطح آنها در محاسبات منظور می گردد.

سطح حیاط خلوت، نورگیر،هواکش و پاسیو،حداکثر تا 6 مترمربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای دردست احداث باشد جزء زیربنای ساختمان محسوب می شود،چنانچه سطح موارد مذکور بیش از 6 مترمربع باشد 3 ⁄1 (یک سوم) سطح آنها جزو زیربنا محاسبه می شود. ضمنا پیش آمدگی ها،ایوان ها بالکن های بدون سقف و قرنیزها جزء سطوح زیربنای ساختمان محسوب نمی شوند.

تبصره: این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلبال تعیین شده نمی گردد.

ماده 9 ـ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن:

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از: قرارداد حاضر،شرایط عمومی،شرایط خصوصی،برنامه زمان بندی کلی،نقشه ها و پروانه ساختمانی،همچنین مشخصات فنی،نقشه ها،صورت مجلس ها،توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد نیز جزء منضمات این قرارداد محسوب می شود.

 ماده 10 ـ شرایط – مسئولیت ها – اختیارات:

مسئولیت تمامی عملیات اجرایی،فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط،تعهدات،اختیارات و مسئولیت های طرفین قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده اند و برای آنها لازم الاجرا است.

ماده 11 ـ نشانی طرفین قرارداد:

نشانی صاحب کار: ....................................................................................................................................................................................................................................

نشانی مجری: ...........................................................................................................................................................................................................................................

  

امضای صاحبکار                                                                    امضای مجری/مدیر

 


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان - ایجاد ارتقاء دانش فنی
نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

وبلاگ صالح دانشفر - نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf -
قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح)

قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح) قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر
قرار داد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر
قرار داد اجراي ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش - قرار داد اجراي ساختمان اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از:
قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات

سایت فنی عمران مشکین - قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات
شرایط و ضوابط مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان پروژه های ساختمانی

اجرای نمای ساختمان - طراحی نمای یک قرارداد کامل قراردادی است که به هیچ عنوان متمایل
نمونه فرم قراردادهای ساختمانی:

فرم خام قرارداد (رشته راه و ساختمان)) مدلسازی، آنالیز و طراحی سازه های مدفون و سطحی تحت
قرار داد اجراي سقف سبك بتوني (تيرچه بلوك)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش ماده13- چنانچه ظرف ده روز بعد از مدت قرارداد كارفرما از
یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

Tarhenaab - یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان - Architect , Management , Civil - Tarhenaab
برچسب :