رمزهای جی تی آی پلی استیشن 2

رمز ها را از راست به چپ وارد کنید

 

ماشین مسابقه اي 1 .............. آر یک ، دایره،آر دو،راست،ال یک،الدو،ضربدر،ضربدر،مربّع،آر یک

ماشین مسابقه ای2 ................... آر دو،ال یک،دایره،راست،ال یک،آریک،راست،بالا،دایره،آر دو

سري تفنگ1................... آریک،آر دو،ال یک،آردو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا

سريتفنگ 2 ................. آر یک،آر دو،ال یک،آردو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،پایین،پایین

سري تفنگ3 .................. آر یک،آر دو،ال یک،آردو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،پایین،چپ

پول و خون ................... آر یک،آر دو،الیک،ضربدر،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا

خون بينهایت ...................... پایین،ضربدر،راست،چپ،راست،آریک،راست،پایین،بالا،مثلّث

شش ستارهشدن ................... آر یک،آر یک،دایره،آردو،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست

بدونستاره ..................................... آر یک،آر یک،دایره،آردو،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین

خودکشي ............................ راست،ال دو،پایین،آر یک،چپ،چپ،آریک،ال یک،ال دو،ال یک

حرکت ماشین ها رويآب ......................... راست،آر دو،دایره،آر یک،الدو،مربّع،آر یک،آر دو

نیتروژن دار شدن ماشینها. چپ،مثلث،آر یک،الیک،بالا،مربّع،مثلّث،پایین،دایره،ال دو،ال یک،الیک

موتور چهارچرخ ...................... چپ،چپ،پایین،پایین،بالا،بالا،مربّع،دایره،مثلّث،آریک،آر دو

ماشین هایصورتي ............. دایره،ال یک،پایین،ال دو،چپ،ضربدر،آریک،ال یک،راست،دایره

ماشین هايسیاه ..................... دایره،ال دو،بالا،آر یک،چپ،ضربدر،آریک،ال یک،چپ،دایره

بالا رفتن سرعتساعت . دایره،دایره،ال یک،مربّع،الیک،مربّع،مربّع،مربّع،ال یک،مثلّث،دایره،مثلّث

کم شدن سرعتبازي ..................................... مثلّث،بالا،راست،پایین،مربّع،آردو،آر یک

منفجر شدن همه ماشینها . آر دو،ال دو،آر یک،ال یک،ال دو،آردو،مربّع،مثلّث،دایره،مثلّث،ال دو،ال یک

ستاره دار شدن پیادهها .......................... آر دو،آریک،ضربدر،مثلّث،ضربدرمثلّث،بالا،پایین

پیاده هايدیوانه ................................ پایین،چپ،بالا،چپ،ضربدر،آر دو،آریک،ال دو،ال یک

قایق ...................................... آر دو،دایره،بالا،ال یک،راست،آریک،راست،بالا،مربّع،مثلّث

رانندگان پررو ................................. آر دو،دایره،آر یک،ال دو،چپ،آر یک،الیک،آر دو،ال دو

گرسنهنشدن .............................................. مثلّث،بالا،راست،پایین،ال دو،الیک،مربّع

صبح .................................................. آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،مربّع

ظهر ................................................  آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،پایین

شب ................................................ آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،مثلّث

طوفان ............................................... آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،دایره

مه .................................................. آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،ضربدر

تیر بينهایت/ ال یک، آر یک، مربّع، آر یک، چپ، آر دو ،آریک ،چپ ،مربّع ،پایین ،ال یک، ال یک

شهر آزاد .......................................... دایره، راست، دایره، راست، چپ، مربّع، مثلّث، بالا

تانک .... دایره، دایره، ال یک، دایره، دایره، دایره، ال یک. ال دو، آر یک، مثلث، دایره، مثلث، دایره

هلکوپتر ...... دایره، ضربدر، ال یک، دایره، دایره، ال یک، دایره، آر یک، آر دو. ال دو، ال یک، ال یک

دواسلحه شدن /پایین، مربع، ضربدر، چپ، آر یک، آر دو، چپ، پایین، پایین، ال یک، ال یک، ال یک

هواپیما .................................. مثلث، مثلث، مربع، دایره، ضربدر، ال یک، ال یک، پایین، بالا

ماشین اسپورت ................ بالا، ال یک، آر یک، بالا، راست، بالا،ضربدر، ال دو، ضربدر، ال یک

نفس بیشتر ............................ پایین. چپ، ال یک. پایین، پایین، آر دو، پایین، ال دو، پایین

پرش بلند بادوچرخه / مثلث، مربع، دایره، دایره، مربع، دایره، دایره، ال یک، ال دو، ال دو، آر یک، آر دو 

قایق .............................. مثلث، مثلث، مربع، دایره، ضربدر، ال یک، ال دو، پایین، پایین

فضاپیما .......... بالا، پایین. چپ، راست. ال یک، ال دو، آر یک، آر دو، بالا، پایین، چپ، راست


مطالب مشابه :


دانلود و دریافت کد های جی تی آی پنج تماما فارسی GTA 5

رمز gta 5 برای کنسول پلی استیشن 2. دانلود از وبسایت الیانا سنتر. رمز های جی تی آی سان آندرسن برای کنسول PS2 سلامتی، جلیقه ضد گلوله و $ 250.000: R1، R2،
رمزهای جی تی آی پلی استیشن 2

هرکی هرکی - رمزهای جی تی آی پلی استیشن 2 - هر چی بخوای هست - هرکی هرکی.
رمزهای بازی جی تی ای 5 پلی استیشن 2

اسلحه نوع 2 : R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left اسلحه نوع 3 : R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down بینهایت
دانلود پلی استیشن 2 برای gta 5

جی تی ای برای همیشه - دانلود پلی استیشن 2 برای gta 5 - - جی تی ای برای همیشه. ... رمز های بازی gta III . gta vice city.gta sanandreas . gta iv · دانلود با گرافیک کننده
تمام رمز های جی تی آی پنج پلی استیشن دو

22 مارس 2014 ... به در خواست کاربران رمز های جی تی آی پنج پلی استیشن دو در وبلاگ قرار ... رمزهای تجارت مرگ3 پلی استیشن2, رمز های GTA 5 پلی استیشن دو
رمز های بازی gta 5 برای ps2

کد های تقلب برای آدم های متقلب - رمز های بازی gta 5 برای ps2 - کد های تقلب بازی های معروف برای ... L1،R2 :Spawn Racercar 2،دایره،راست،R1،L1،راست،بالا،دایره،R2.
رمز های بازی GTAIV برای پلی استیشن2

دنیای بازیهای ps2 - رمز های بازی GTAIV برای پلی استیشن2 - رمز بازی ps2. ... رمز بازی GTA5 برای PC · رمز کشتی کج 2011 برایps2 · راهنمایی در بازی کشتی کج
رمز بازی GTA 5

رمز ها و دانلود انواع GTA - رمز بازی GTA 5 - رمز ها و دانلود انواع GTA " هر رمز و gta که ... رمز بازی جی تی آی 5 برای کامپیوتر: ... رمز بازی gta 5 براي پلي استيشن 2.
رمز gta5 ps2

رمز بازی - رمز gta5 ps2 - رمز بازی. ... تفنگ 2:, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left. تفنگ3: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left,
رمزهای بازی gta 5 (برای کنسول ps2)

دنیای بازیهای کامپیوتری - رمزهای بازی gta 5 (برای کنسول ps2) - به تخصصی ترین وب سایت رمز - نقد و ترینر بازیها خوش آمدید.
برچسب :