دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه

(موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده)مقدمه:


با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول ثبت نام مکلفند بر اساس مفاد ماده (21) قانون اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود. حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلقه دوره را پس ار کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند.
دستورالعمل حاضر در اجرای این ماده قانون تنظیم تصویب و ابلاغ گردیه است .

الف) تعاریف :
مالیات:

منظور ازمالیات در این دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده می باشد.


عوارض:
منظور از عوارض در این دستورالعمل عوارض موضوع فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.


سامانه اینترنتی:
منظور از سامانه اینترنتی در این دستورالعمل سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی می باشد. www.eVAT.ir


واحد خدمات مودیان :
منظور از واحد خدمات مودیان واحد خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانو اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ (در شهر و استان تهران) و یا اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه (در سایر استان ها) که پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودی در آن مستقر است می باشد.

فهرست نشانی تلفن و مدیر مسئول واحد های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده از ستاد سازمان امور مالیاتی کشور (به ویژه معاونت مالیات بر ارزش افزوده) ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها و همچنین سامانه اینترنتی قابل تهیه می باشد.


اداره کل امور مالیاتی :
منظور از اداره کل امور مالیاتی ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و ادارهکل امور مالیاتی مودیان بزرگ (در مورد شهر و استان تهران ) و یا اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه (در سایر استانها) مربوط به محل فعالیت مودی می باشد.


دوره مالیاتی :
منظور از دوره مالیاتی در این دستورالعمل دوره مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده(10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.


اظهار نامه:
منظور از اظهارنامه دراین دستورالعمل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.ب) ترتیب تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق:

1.نسخه چاپی اظهارنامه (نمونه در پیوست شماره 1 آمده است) به یکی از طریق زیر در اختیار مودیان محترم قرار می گیرد : (عدم دریافت نسخه اظهارنامه رافع مسئولیت مودی در رابطه با تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نمی باشد)

أ. دریافت پستی از سازمان امور مالیاتی کشور
ب. مراجعه و اخذ از سامانه اینترنتی (توسط مودیان گرامی)
ج. مراجعه و اخذ از واحد خدمات مودیان مربوطه (توسط مودیان گرامی)
تبصره1:

آن دسته از مودیان محترم که به عرضه سیگار و محصولات دخانی و یا انواع فرآورده های نفتی(سوخت) اشتغال دارند بایستی نمونه ویژه ای از اظهارنامه را دریافت و تکمیل نمایند. نمونه اظهارنامه مودیان عرضه کننده انواع سوخت در پیوست شماره (2) و نمونه اظهارنامه مودیان عرضه کننده دخانیات در پیوست شماره(3) این دستورالعمل آمده است.تبصره2:

اشخاص حقوقی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را انقضا مینمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی دوره اول مالیات بر ارزش افزوده خود را با عنایت به اختیارات تبصره 3 ماده(21) قانون بصورت یکجا برای کلیه فعالیتهای خود تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.


2. مودیان گرامی بر اساس عملیات خرید فروش واردات و صادرات دوره مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تکمیل بخش های مختلف اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می نمایند. سوالات مودیان در رابطه با چگونگی تکمیل بخش های مختلف اظهارنامه از طریق واحد خدمات مودیان مربوطه قابل پاسخگویی می باشد.3.مودیان محترم با مراجعه به بخش تسلیم اظهارنامه سامانه اینترنتی پس از وارد کردن شماره شناسائی و رمز عبور که بصورت اختصاصی قبلا (در زمان ثبت نام) از طریق پست و توسط سازمان امورمالیاتی کشور در اختیار ایشان قرار گرفته است اقدام به ثبت دقیق اطلاعات اظهارنامه خود در سامانه می نمایند. این کار می تواند دریک مرحله صورت گرفته و در همان مرحله ثبت نهایی گردد و یا مودی در چند مرحله اقدام به ثبت اطلاعات خود نموده و در هر مرحله ار امکان ثبت موقت استفاده نمایند و نهایتا در آخرین نوبت با حصول اطمینان از صحت و کامل بودن اطلاعات وارده اقدام به ثبت نهایی اطلاعات بنمایند. پس از ثبت نهایی اطلاعات اظهارنامه مودی تسلیم شده تلقی و شماره ثبت و تاریخ تسلیم آن توسط سامانه اینترنتی به مودی ارائه می گردد. همچنین نسخه چاپی آن توسط همین سامانه به مودی ارائه می گردد.
ضروری است مودیان گرامی نسبت به چاپ نسخه تکمیل شده اظهارنامه که توسط سامانه اینترنتی و پس از ثبت نهایی ارائه می گردد اقدام نمایند.
__________________
__ تبصره:

آن دسته از مودیان که به هر دلیل موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود در سامانه اینترنتی نشوند می توانند نسبت به تکمیل نسخه چاپی اظهارنامه اقدام نمایند.
این دسته از مودیان به هر جهت بایستی پس از تکمیل و تسلیم اظهارنامه به صورت دستی نسبت به تکمیل اظهارنامه در سامانه اینترنتی اقدام نمایند.4. اظهار نامه های تکمیل شده که توسط سامانه اینترنتی ارائه می گردد (و یا اظهارنامه چاپی که توسط مودی به صورت دستی تکمیل گردیده است) بایستی توسط مودیان محترم مهر و امضاء (مجاز) گردیده (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز و در مورد اشخاص حقیقی خود مودی و شرکا)و


الف)بصورت حضوری تحویل واحد خدمات مودیان مربوطه گردیده و یا

ب)توسط پست پیشتاز دو قبضه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال گردد.

ضروری است آن دسته از مودیانی که اظهارنامه خود را به صورت پستی ارسال می نمایند نسبت به نگهداری رسید پست پیشتاز اقدام نمایند.5.مودیان گرامی به یکی از طرق زیر نسبت به شناسایی حسابهای بانکی واریز مالیات و عوارض که به صورت استانی تعیین گردیده اقدام می نمایند:


أ. مراجعه به سامانه اینترنتی و اخذ جدول مربوطه (حسابهای بانکی واریز مالیات و عوارض)
ب. مراجعه به واحد خدمات مودیان مربوطه.
__________________
___6. واریز مالیات و عوارض با مراجعه به بخش حسابهای سیبای یکی از شعب بانک ملی ایران و تکمیل اطلاعات مالیات و عوارض متعلق به صورت جداگانه در دو قبض پرداخت ( یک قبض برای پرداخت مالیات به حساب مربوط واریز مالیات و قبض دیگر برای پرداخت عوارض متعلقه به حساب مربوط به واریز عوارض) صورت می پذیرد.


یادآوری می گردد واریز جداگانه مالیات و عوارض متعلقه به حسابهای مربوطه توسط مودیان ضروری می باشد.


تذکر بسیار مهم : ضروری است مودیان گرامی کد اقتصادی(12 رقمی) خوذ را به دقت در قسمت شناسه پرداخت قبض واریز بانکی درج نمایند.


7.پس از واریز مالیات و عوارض به حسابهای جداگانه مربوطه مودیان محترم به بخش واریز مالیات و عوارض سامانه اینترنتی مراجعه و پس از وارد کردن شماره شناسایی و رمز عبور (به شرح مندرج در بند1) در این بخش سامانه به تفکیک نسبت به ثبت اطلاعات قبوض پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در سامانه اینترنتی اقدام نمایند.


8. تصویر قبوض پرداخت مالیات و عوارض بایستی بصورت حضوری تحویل واحد خدمات مودیان مربوطه گردیده و توسط پست پیشتاز دو قبضه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال گردد. نگهداری رسید پست پیشتاز دو قبضه برای آن دسته از مودیان که تصویر قبوض را توسط پست ارسال می نمایند ضروری می باشد.9. ارسال و تحویل توأمان اظهارنامه (موضوع بند4 این دستورالعمل) و قبوض پرداخت مالیات و عوارض مربوطه (موضوع بند8 این دستور العمل) به صورت یکجا چه از طریق ارسال پستی به اداره کل امورمالیاتی مربوطه و چه از طریق مراجعه به واحد خدمات مودیان مربوطه بلامانع و اصلح می باشد.
__________________
_____________


مطالب مشابه :


تسليم اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال 1391

تسليم اظهارنامه مالياتي ارزش نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم
آموزش تصویری نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

آموزش تصویری نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه سامانه پرداخت
دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده و به صورت دستی نسبت به تکمیل اظهارنامه در سامانه اینترنتی
ارسال اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده سه ماهه اول سال 90

ماليات بر ارزش افزوده و پرداخت اظهارنامه ماليات بر ارزش شدن به سامانه ، سال
روش تنظيم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

روش تنظيم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده اظهارنامه ماليات بر ارزش به سامانه
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیات بر ارزش به سامانه
*- مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد

بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیات بر ارزش به سامانه مالیات بر ارزش
تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393

تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده سامانه استعلام با که اظهارنامه ماليات بر ارزش
نرم افزار تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

بر ارزش افزوده سایت سامانه اظهارنامه ارزش موضوع اظهارنامه ارزش افزوده
برچسب :