قرار داد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت)

قرار داد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت)

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .................. بين شرکت/آقای: ........................... همراه: ..........................كه دراين قرارداد صاحبکار ناميده مي‌شود از یک طرف، و شركت ساختماني آذين پل شوش به نمايندگي مدير عامل آقاي: ............................... از طرف دیگر كه دراين قرارداد مدیر نامیده مي‌شود از طرف ديگر، به شرح زير منعقد ‌گردید:‌

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 1 ـ‌ موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از: مدیریت فنی – اجرایی – مالی – اداری ................................................................................................................................ به منظور:

* مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی(ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی) محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل

..................................................................................................................................................................................................................................................................

* اجرای بخش یا بخش های .................................................................................................................................................................................................................

شامل: .......................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

به استثنای: ..............................................................................................................................................................................................................................................

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزذ مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است.

ماده 2 ـ محل اجرای کار:

محل اجرای کار واقع در ............................................................................................................................................................................................................ است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

ماده 3 ـ مدت قرارداد:

مدت قرارداد ............... ماه مي‌باشد.و تاريخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است.

مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد.

ماده 4 ـ وظایف و تعهدات مدیر:

4-1. مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی،هزینه های پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تأیید صاحبکار شروع به عملیات اجرایی کند.

4-2. مدیر امین صاحبکار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحبکار را بنماید.

4-3. مسئولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان،تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است.

4-4. تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه صاحبکار است.

4-5. اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحبکار است.

4-6. نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان.

4-7. تهیه صورت هزینه های انجام شده با تأیید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یکبار و ارایه آن به صاحبکار.

تبصره: تهیه صورت هزینه های انجام شده تنظیمی باید بر حسب مورد دارای سرفصل مجزای مصالح،دستمزد و سایر هزینه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید به طور مجزا و به تفکیک تهیه شود.

4-8. مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به صاحبکار تحویل دهد.  

4-9. تمامی پرداخت ها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد.

4-10. مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب کار،مسئولیت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه صاحبکار به عهده دارد.

4-11. مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوط و پس از تائید صاحبکار پرداخت و پس از تائید صاحبکار پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصا حساب بیمه و سایر پرداختی ها را به صاحب کار تحویل دهد.

4-12. مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد. 

ماده 5 ـ‌ وظایف و تعهدات و اختیارات صاحبکار:

5-1. پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده صاحبکار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین می گردد.

5-2. صاحبکار  متعهد است ظرف 10 روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد.

5-3. صاحبکار  متعهد است حداکثر ظرف 10 روز تمامی صورت حسابهایی را که توسط مدیر تهیه و به تأیید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند.

5-4. صاحبکار همکاری های لازم را از قبیل دادن وکالتنامه،معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعابات آب،برق،گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد.

ماده 6 ـ‌ حق الزحمه مدیر و نحوة پرداخت آن:

الف- حق الزحمه مدیر ................. درصد از هر صورت هزینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تأیید کرده است. آن از هزینه هایی که به آن درصذی تعلق نمی گیرد و یا درصد دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود. در غیر این صورت، تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای حق الزحمه قرار خواهد گرفت.

ب- پس از محاسبه هر صورت هزینه،مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس .......... درصد آن به عنوان کارمزد توسط صاحبکار به مدیر پرداخت می شود.

ج- از هر کارمزد مدیر .......... درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از خاتمۀ قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد. 

د- پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است.

ماده 7 ـ تنخواه گردان:

 صاحبکار مبلغ ............................................. ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارائه صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوطه و تأیید مهندس ناظر هماهنگ کننده،تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحبکار به مدیر پرداخت می شود.

مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان .............................................. ریال (تضمین مورد قبول صاحبکار) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحبکار قرار می دهد که پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحویل آن،به مدیر مسترد می گردد.   

ماده 8 ـ مهندسان ناظر:

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده ............................... به نشانی ..................................................................... می باشد که از طرف صاحبکار معرفی شده است.

ماده ۹ ـ شرایط – مسئولیت ها – اختیارات:

شرایط،تعهدات،اختیارات و مسئولیتهای طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد .......... الی ........... شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد.

ماده ۱۰ ـ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن:

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از: قرارداد حاضر،شرایط عمومی،شرایط خصوصی،برنامه زمان بندی کلی،نقشه ها و پروانه ساختمانی،همچنین مشخصات فنی،نقشه ها،صورت مجلس ها،توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد نیز جزء منضمات این قرارداد محسوب می شود.

ماده 11 ـ نشانی طرفین قرارداد:

نشانی صاحب کار: ....................................................................................................................................................................................................................................

نشانی مجری: ...........................................................................................................................................................................................................................................

   امضای صاحبکار                                                                    امضای مجری/مدیر

 


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان - ایجاد ارتقاء دانش فنی
نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

وبلاگ صالح دانشفر - نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf -
قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح)

قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح) قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر
قرار داد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر
قرار داد اجراي ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش - قرار داد اجراي ساختمان اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از:
قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات

سایت فنی عمران مشکین - قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات
شرایط و ضوابط مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان پروژه های ساختمانی

اجرای نمای ساختمان - طراحی نمای یک قرارداد کامل قراردادی است که به هیچ عنوان متمایل
نمونه فرم قراردادهای ساختمانی:

فرم خام قرارداد (رشته راه و ساختمان)) مدلسازی، آنالیز و طراحی سازه های مدفون و سطحی تحت
قرار داد اجراي سقف سبك بتوني (تيرچه بلوك)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش ماده13- چنانچه ظرف ده روز بعد از مدت قرارداد كارفرما از
یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

Tarhenaab - یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان - Architect , Management , Civil - Tarhenaab
برچسب :