قرارداد طراحی ساختمان

 • نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

  منبع : پيمانكارنمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختماندر فرمت ورد(Word)Download • نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

  نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

    نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان ... لینک دانلود : http://s1.picofile.com/file/6297477862/Gharardad.pdf.html  

 • قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح)

  قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح) قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعأ قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .................. بين شرکت/آقای: ........................... همراه: ..........................كه دراين قرارداد صاحبکار ناميده مي‌شود از یک طرف، و شركت ساختماني آذين پل شوش به نمايندگي مدير عامل آقاي: ............................... از طرف دیگر كه دراين قرارداد مجری خوانده مي‌شود از طرف ديگر، به شرح زير منعقد ‌گردید:‌ .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. ماده 1 ـ‌ موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارتست از: ............................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. * اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی(ابنیه و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی) * محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل * اجرای بخش یا بخش های ................................................................................................................................................................................................................. شامل: ....................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. به استثنای: .............................................................................................................................................................................................................................................. مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است. ماده 2 ـ محل اجرای کار: محل اجرای کار واقع در ............................................................................................................................................................................................................ است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است. ماده 3 ـ مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که، با توجه به ماده (1) و سایر مواد این قرارداد و جمیع جهات برآورد شده است از قرار هرمترمربع ...

 • قرار داد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت)

  قرار داد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت) قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .................. بين شرکت/آقای: ........................... همراه: ..........................كه دراين قرارداد صاحبکار ناميده مي‌شود از یک طرف، و شركت ساختماني آذين پل شوش به نمايندگي مدير عامل آقاي: ............................... از طرف دیگر كه دراين قرارداد مدیر نامیده مي‌شود از طرف ديگر، به شرح زير منعقد ‌گردید:‌ .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. ماده 1 ـ‌ موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارتست از: مدیریت فنی – اجرایی – مالی – اداری ................................................................................................................................ به منظور: * مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی(ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی) محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل .................................................................................................................................................................................................................................................................. * اجرای بخش یا بخش های ................................................................................................................................................................................................................. شامل: ....................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. به استثنای: .............................................................................................................................................................................................................................................. مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزذ مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است. ماده 2 ـ محل اجرای کار: محل اجرای کار واقع در ............................................................................................................................................................................................................ است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است. ماده 3 ـ مدت قرارداد: مدت قرارداد ............... ماه مي‌باشد.و تاريخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است. مدت قرارداد ...

 • قرار داد اجراي ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)

  قرار داد اجراي ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی) قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .................. بين شرکت/آقای: ........................... همراه: ..........................كه دراين قرارداد صاحبکار ناميده مي‌شود از یک طرف، و شركت ساختماني آذين پل شوش به نمايندگي مدير عامل آقاي: ............................... از طرف دیگر كه دراين قرارداد مجری خوانده مي‌شود از طرف ديگر، به شرح زير منعقد ‌گردید:‌ .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. ماده 1 ـ‌ موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارتست از: * اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی(ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی) محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل تحویل ...................................................................................................................................................................................................................................................... * اجرای بخش یا بخش های ................................................................................................................................................................................................................. شامل: ....................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. به استثنای: .............................................................................................................................................................................................................................................. مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است. ماده 2 ـ محل اجرای کار: محل اجرای کار واقع در ............................................................................................................................................................................................................ است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است. ماده 3 ـ مبلغ قرارداد: مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که، با توجه به جمیع جهات برآورد شده است از قرار هرمترمربع زیربنا / به عدد : ............................... به حروف: ............................................ريال است. این مبلغ شامل: * دستمزد،تأمین نیروی انسانی،تهیه ماشین آلات، ...

 • قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات

        بسم الله الرحمن ارحيم         دانشگاه آزاد اسلامي معاونت عمران سازمان مركزي اداره كل طرحهاي عمراني         قرارداد   طراحي و تهيه نقشه هاي پلان جانمايي مجتمع دانشگاهي طراحي و تهيه نقشه هاي معماري، سازه، تاسيسات برق و تاسيسات مكانيك ساختمانهاي دانشگاهي با نرخ خدمات بصورت مترمربع زيربنا         بسمه تعالي         فرم قرارداد تيپ جهت استفاده از خدمات مهندسين مشاور در پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي در اجلاس مورخ26/8/1386 شوراي دانشگاه به رياست جناب آقاي دكتر جاسبي رياست محترم دانشگاه به تصويب رسيد.                                                      غلامعلي شهركي                                                      معاون عمراني دانشگاه                         بسم الله الرحمن ارحيم     موضع قرارداد           : طراحي كامل سايت و ساختمانهاي مورد نياز واحد دانشگاهي عنوان پروژه              : عنوان دستگاه اجرايي: واحد خدمات مشاوره : تاريخ قرارداد            : محل پروژه               :                               موافقتنامه حاضر به همراه اسناد و مدارك موضوع ماده 3 كه مجموعه اي غير قابل تفكيك است و از اين پس قرارداد ناميده مي شود و در تاريخ               در شهر                        بين دانشگاه آزاداسلامي واحد                    كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي                                     از يك طرف، و واحد خدمات مشاوره بنام               كه بشماره                           مورخ                                      در اداره ثبت شركتها و علائم                              به ثبت رسيده به نشاني به نمايندگي                                              بر اساس معرفينامه شماره                         مورخ كه از اين به بعد مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد مي گردد. (هر گونه ابلاغ و يا اخطار به نشاني فوق قانوني بوده و در صورت تغيير بايد ظرف مدت 15 روز كتباً اطلاع داده شود در صورت عدم اطلاع كليه مكاتبات به نشاني فوق ابلاغ شده محسوب ميگردد.)   ماده 1- موضوع قرارداد موضوع قرار داد عبارت است از انجام خدمات مشاوره طراحي سايت به متراژ                             (هكتار/ متر مربع) و طراحي ساختمانهاي مورد نياز واحد دانشگاهي به متراژ                           متر مربع به شرح مندرج در ماده 2 و شرح خدمات مشاوره پيوست اين قرارداد كه جزء لاينفك آن مي باشد.   ماده 2- حدود خدمات مشاور عبارت است از خدماتي ...

 • شرایط و ضوابط مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان پروژه های ساختمانی

  اجرای نمای ساختمان - طراحی نمای ساختمان شرکت تیام گستر-اجرای نمای ساختمان و طراحی نمای ساختمان-77942119 (021) شرایط و ضوابط مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان پروژه های ساختمانی شرایط و ضوابط مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان پروژه های ساختمانییکی از امور رایج در ساخت و ساز در کشور مشارکت در ساخت است. بسیاری از پروژه های ساختمانی به صورت مشارکت در ساخت اجرا می شود. سوالات و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که سعی شده است در ایم مقاله به آنها پرداخته شود. مثلا با چه کسانی می توانیم مشارکت در ساخت نماییم ؟ چگونه قرار داد امضا کنیم؟ نمونه قرارداد مشارکت در ساخت؟ در نگاه اول تمامی مالکینی که ابنیه کلنگی دارند ، برای انجام مشارکت با سازنده به فکر دریافت پول بیشتر هستند و به بقیه مسائل کمتر اهمیت می دهند . که به نظر ما می توان یکی از کم اهمیت ترین موارد مشارکت را همین مبلغ بلاعوض یا قرض الحسنه به شمار آورد که در راستای همین موضوع و در بخش های دیگر بیشتر به آن پی خواهید برد.ملاک ما برای انتخاب یک شریک خوب در امر ساخت مسکن چه مواردی باید باشد؟1- پشتوانه مالی یک سازنده2- رزومه و سوابق کاری سازنده3- نقشه های معماری سازه های قبلی4- متعهد بودن به وظایف و تعهدات خود5- متریال استفاده شده در پروژه های قبلی6- پرداخت مبلغ بلاعوض یا قرض الحسنه7- نحوه تنظیم قرارداد و محل مناسب جهت عقد قراردادبررسی نکات فوق1- پشتوانه مالی یک سازندهیکی از مهم ترین پارامترهای یک سازنده خوب پشتوانه مالی ایشان می باشد . از ابتدا که کلنگ تخریب ساختمان زده می شود هزینه ها شروع می شود ، اگر حوادث پیش بینی نشده را در نظر نگیریم و هیچ اتفاق نا خوش آیندی پیش نیاید همه روز ساختن یک ساختمان نیاز به تزریق پول فروان دارد ، اگر در این میان سازنده به کسری پول برخورد کند ممکن است روند ساخت ماه ها به تاخیر بیفتد . و اولین کاری که در این مواقع انجام می دهند یک پیش فروش جانانه از ملک مشارکتی می باشد . و ممکن است در آخر هم به مشکل برخورد کند . شخصی که ملکی را شروع به ساخت میکند اگر در ابتدای کار شروع به پیش فروش نماید بعید به نظر می رسد که بتواند به راحتی این کار را به اتمام برساند. مگر آنکه شناخت قبلی از سازنده داشته باشید. پس نداشتن پشتوانه مالی یکی از معضلات به شمار می رود و شما مالک عزیز می بایست این موضوع را در اولویت کار خود قرار دهید، که خدایی نکرده اسیر مشکلات پس از آن نشوید. البته نداشتن پشتوانه مالی مشکلات زیادی در بر دارد که بیان کردن آنها در این جا نمی گنجد.2- رزومه و سوابق کاری سازندهاز مبحث پشتوانه مالی که بگذریم دومین مسئله با اهمیت در مشارکت در ساخت مقوله ...

 • نمونه فرم قراردادهای ساختمانی:

   در این پست نمونه فرم خام انواع قرارداهای پیمانکاری جزء را قراردادم فرم های که در هر کارگاه عمرانی مورد نیاز است امید وارم نهایت استفاده رو ببرید.شـــــــــــــــــــــــــــــــرح فــــرمــــت     p d f فـــرمــــت    r  a  r فرم خام قرارداد آرماتوربندی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد آسانسور لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد آسفالت لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد اسکلت فلزی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد بتن ریزی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد پارتیشن لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد پیمان مدیریت لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد تابلو برق لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد تأسیسات برقی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد تخریب لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد خاکبرداری لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد داربست لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد درای وال (دیوار خشک) لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد رنگ آمیزی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد سوله لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد طرح و ساخت (EPC) لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد قالب بندی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد کانال کشی کولر لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد گچ کاری لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد لوله کشی گاز لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد متر مربعی زیر بنا لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد محوطه سازی لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود فرم خام قرارداد مدیریت طرح لینک اول دانــــــلود لینک دوم  دانــــــلود  مهندسی عمران

 • قرار داد اجراي سقف سبك بتوني (تيرچه بلوك)

    قرار داد اجراي سقف سبك بتوني (تيرچه بلوك) قرارداد زير بين شركت ساختماني ........................... كه در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي‌شود به نمايندگي مدير عامل آقاي: .................................... از يك طرف و شركت /آقاي: ...................... به آدرس: ............................................................ تلفن: ..................................... همراه: .......................................كه دراين قرارداد كارفرما ناميده مي‌شود از طرف ديگر به شرح زير منعقد مي‌گردد.‌ ماده 1 ـ‌ موضوع قرارداد عبارتست از اجراي سقف مورد درخواست كارفرما طبق نقشه به مساحت تقريبي: .......................متر مربع. تبصره 1 ـ سطح دقيق كار پس از اجراء اندازه‌گيري شده و قيمت بر اساس آن محاسبه خواهد شد . تبصره 2 ـ اگر قسمتي از سقف جهت نور گير يا پنجره باز بماند و سطح آن كمتر از 4 متر مربع باشد از مقدار سقف كسر نخواهد شد . تبصره 3 ـ چنانچه ابتدا و انتهاي سقف تيرچه باشد و يا در سقف از تيرچه دوبل استفاده گردد، تيرچه اضافه محسوب شده و قيمت هر متر طول تيرچه اضافه جدا از متراژ سقف محاسبه مي‌گردد. ماده 2 ـ مبلغ قرارداد پايه از قرار هرمترمربع / به عدد : ............................... به حروف: ............................................ريال مي‌باشد . تبصره 1ـ قيمت پايه فوق برای کارهای درون محدوده شهری و با تيرچه هايی با ميل‌گرد  در پايين و  در بالا و زيگزاگ  مي باشد و چنانچه ازميل‌گردهاي قوي‌تري در تيرچه استفاده گردد كارفرما مستلزم پرداخت مابه تفاوت ميلگرد مي باشد.همچنین چنانچه ساختمان خارج از محدوده شهری یا در روستا باشد مابه تفاوت هزینه حمل و نقل تیرچه و بلوک به عهده کارفرما می باشد.  ماده 3 ـ مدت اجراي كار: ........ روز/ماه مي‌باشد.كه از تاريخ: ................. شروع خواهد شد كه در شرايط نامساعد كاري به زمان اجرا افزوده مي شود. ماده 4 ـ تهيه شن و ماسه و سيمان جهت بتن ريزي سقف بعهده كارفرما مي‌باشد. ماده 5 ـ تهيه مصالح ديگر جهت اجراي كار بجزء موارد مندرج در ماده 4 بعهده پيمانكار مي‌باشد . ماده 6 ـ تأمين آب و برق و غذاي كارگران و بيمه كارگران و حفاظت از وسايل و مصالح پيمانكار در محل بعهده كارفرما مي‌باشد . ماده 7 ـ‌ نحوة پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زير خواهد بود : الف ـ 50% از كل مبلغ هنگام عقد قرارداد.             ب ـ 30% از كل مبلغ بعد از حمل تيرچه بلوك به محل كارگاه . ج ـ 20% باقيمانده قبل از بتن ريزي طي فقره چك يا سفته ازطرف كارفرما به پيمانكار الزامي است . ماده 8 ـ بابت هرمتر طول شناژ حمال مبلغ ................................. ريال و بابت هرمتر طول تير بتوني مبلغ .................................... ريال دريافت مي‌گردد .   ماده 9 ـ بابت هرمترطول شناژمعمولي مبلغ ............................. ريال وبابت هرمترطول تيرچه ...

 • یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

  قرارداد اجرای ساختمان-پیمان مدیریت قرارداد اجرای ساختمان پیمان مدیریت قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .............. بین ........................ که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود . از یک طرف و .......................که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید : ماده 1 – موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارتست از : مدیریت فنی اجرایی مالی اداری به منظور : مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( اینیه و تأسیسات مکانیکی و تأ سیسات برقی ) محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل .......................................................................................................... .......................................................................................................... مدیریت اجرایی بخش یا بخشهای ................................................................................ شامل :.................................................................................................... به استثنای : ............................................................................................. مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است . ماده 2- محل اجرای کار : محل اجرای کار واقع در .......................................است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است . ماده 3- مدت قرارداد : مدت قرارداد .................... ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است . مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد . ماده 4- وظایف و تعهدات مدیر : 4-1- مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی ، هزینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تایید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کند . 4-2- مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب کار را بنماید . 4-3- مسوولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان ، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمتهای ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است . 4-4- تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجازه لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه صاحب کار . 4-5- اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب کار . 4-6- نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان. 4-7- تهیه صورت هزینه های انجام شده با تایید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یکبار و ارایه آن به صاحبکار تبصره : ...