قرار داد اجراي سقف سبك بتوني (تيرچه بلوك)

  قرار داد اجراي سقف سبك بتوني (تيرچه بلوك)

قرارداد زير بين شركت ساختماني ........................... كه در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي‌شود به نمايندگي مدير عامل آقاي: .................................... از يك طرف و شركت /آقاي: ...................... به آدرس: ............................................................ تلفن: ..................................... همراه: .......................................كه دراين قرارداد كارفرما ناميده مي‌شود از طرف ديگر به شرح زير منعقد مي‌گردد.‌

ماده 1 ـ‌ موضوع قرارداد عبارتست از اجراي سقف مورد درخواست كارفرما طبق نقشه به مساحت تقريبي: .......................متر مربع.

تبصره 1 ـ سطح دقيق كار پس از اجراء اندازه‌گيري شده و قيمت بر اساس آن محاسبه خواهد شد .

تبصره 2 ـ اگر قسمتي از سقف جهت نور گير يا پنجره باز بماند و سطح آن كمتر از 4 متر مربع باشد از مقدار سقف كسر نخواهد شد .

تبصره 3 ـ چنانچه ابتدا و انتهاي سقف تيرچه باشد و يا در سقف از تيرچه دوبل استفاده گردد، تيرچه اضافه محسوب شده و قيمت هر متر طول تيرچه اضافه جدا از متراژ سقف محاسبه مي‌گردد.

ماده 2 ـ مبلغ قرارداد پايه از قرار هرمترمربع / به عدد : ............................... به حروف: ............................................ريال مي‌باشد .

تبصره 1ـ قيمت پايه فوق برای کارهای درون محدوده شهری و با تيرچه هايی با ميل‌گرد  در پايين و  در بالا و زيگزاگ  مي باشد و چنانچه ازميل‌گردهاي قوي‌تري در تيرچه استفاده گردد كارفرما مستلزم پرداخت مابه تفاوت ميلگرد مي باشد.همچنین چنانچه ساختمان خارج از محدوده شهری یا در روستا باشد مابه تفاوت هزینه حمل و نقل تیرچه و بلوک به عهده کارفرما می باشد. 

ماده 3 ـ مدت اجراي كار: ........ روز/ماه مي‌باشد.كه از تاريخ: ................. شروع خواهد شد كه در شرايط نامساعد كاري به زمان اجرا افزوده مي شود.

ماده 4 ـ تهيه شن و ماسه و سيمان جهت بتن ريزي سقف بعهده كارفرما مي‌باشد.

ماده 5 ـ تهيه مصالح ديگر جهت اجراي كار بجزء موارد مندرج در ماده 4 بعهده پيمانكار مي‌باشد .

ماده 6 ـ تأمين آب و برق و غذاي كارگران و بيمه كارگران و حفاظت از وسايل و مصالح پيمانكار در محل بعهده كارفرما مي‌باشد .

ماده 7 ـ‌ نحوة پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زير خواهد بود :

الف ـ 50% از كل مبلغ هنگام عقد قرارداد.             ب ـ 30% از كل مبلغ بعد از حمل تيرچه بلوك به محل كارگاه .

ج ـ 20% باقيمانده قبل از بتن ريزي طي فقره چك يا سفته ازطرف كارفرما به پيمانكار الزامي است .

ماده 8 ـ بابت هرمتر طول شناژ حمال مبلغ ................................. ريال و بابت هرمتر طول تير بتوني مبلغ .................................... ريال دريافت مي‌گردد .  

ماده 9 ـ بابت هرمترطول شناژمعمولي مبلغ ............................. ريال وبابت هرمترطول تيرچه اضافه مصرفي مبلغ ........................ ريال دريافت مي‌گردد.

ماده 10ـ بابت هرمتر طول شناژ مخفی (پوتربتونی) مبلغ ................................... ريال دريافت مي‌گردد . 

ماده11 ـ بابت هر عدد قلاب ادكا مبلغ ......................... ريال و ميلگرد ممان منفي مبلغ .......................... ريال دريافت مي‌گردد .

تبصره 1ـ شناژ روي بازشوهای بزرگ با طول بیش از 2 متر«تیر بتونی» شناژ روي درب و پنجره‌ها و كليه بازشوها«شناژ حمال» و  شناژ روي ديوارها«‌شناژمعمولي» و  شناژ داخل تيرچه‌ها«‌پوتر‌بتوني يا  شناژ مخفي» مي‌باشد و همگي آنها به همراه تيرچه اضافه ،‌ قلاب ادكا و ميلگرد ممان منفي جزء اجراي كار سقف نبوده و هزينه آن جداگانه محاسبه مي‌گردد.

ماده12- چنانچه كارفرما بعد از عقد قرارداد اعلام انصراف نمايد مقدار 20% از كل مبلغ قرارداد طبق متراژ فوق از پيش پرداخت ايشان به شركت كسر مي گردد و شركت حداقل تا يكماه پس از فسخ قراداد فرصت دارد تا الباقي پيش پرداخت كارفرما را پرداخت نمايد.

ماده13- چنانچه ظرف ده روز بعد از مدت قرارداد كارفرما از پرداخت وجوه مورد قرارداد خودداري نمايد پيمانكار مي تواند بدون پرداخت هيچ گونه وجهي قرارداد في مابين را فسخ شده اعلام نموده و نسبت به خارج نمودن مصالح از محل كار اقدام نمايد.همچنین چنانچه بعد از اتمام کار نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید، باقیمانده صورتحساب با نرخ سود 20% محاسبه و دریافت می گردد.

ماده14 ـ اين قرارداد در دو نسخه و 14 ماده تنظيم و در تاريخ ...................... به امضاء رسيده و هر دو نسخه اعتبار واحد دارند.

تذكر : سطوح روي ديوارها بايد كاملا تراز بوده و ديوارها و پي ساختمان داراي مقاومت كافي باشند . بديهي است بروز هرنوع اشكال ناشي از ضعف ديوارها و پي ساختمان بعهده كارفرما خواهد بود.در صورت بروز هرگونه خسارت به سقف درصورتيكه نقض به تشخيص كارشناس نقص از اجراء و محاسبات باشد از طرف پيمانكار بايد تأمين خسارت گردد.

توضيحات : ...............................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

              مدير عامل                                                                                                                                           كارفرما

شركت ساختماني‌آذين‌پل‌شوش


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان - ایجاد ارتقاء دانش فنی
نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

وبلاگ صالح دانشفر - نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf -
قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح)

قرار داد اجراي ساختمان (با مصالح) قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر
قرار داد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی،شرایط خصوصی و دیگر
قرار داد اجراي ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش - قرار داد اجراي ساختمان اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از:
قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات

سایت فنی عمران مشکین - قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات
شرایط و ضوابط مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان پروژه های ساختمانی

اجرای نمای ساختمان - طراحی نمای یک قرارداد کامل قراردادی است که به هیچ عنوان متمایل
نمونه فرم قراردادهای ساختمانی:

فرم خام قرارداد (رشته راه و ساختمان)) مدلسازی، آنالیز و طراحی سازه های مدفون و سطحی تحت
قرار داد اجراي سقف سبك بتوني (تيرچه بلوك)

دفتر مهندسی طراحی ساختمان شوش ماده13- چنانچه ظرف ده روز بعد از مدت قرارداد كارفرما از
یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

Tarhenaab - یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان - Architect , Management , Civil - Tarhenaab
برچسب :