نحوه محاسبه اضافه کاری

برای محاسبه اضافه کاری حقوق ماهانه بر تعداد ساعات کار تقیسم می شود تا حقوق یک ساعت کار عادی به دست آیدو حاصل در 140٪ ضرب میشود تا حقوق یک ساعت اضافه کار به دست آید.

حقوق ماهیانه : حقوق ماهیانه شامل هر انچه در حکم به صورت ثابت در ازای کارکرد ماهیانه به شخص قابل پرداخت است، میباشد.

تعداد ساعات کار : شرکتها از مبنای مختلفی به شرح زیر به عنوان ساعات کار دراین فرمول استفاده میکنند:

1-      ساعات کار عادی تعیین شده در هفته طبق قانون کار 44 ساعت میباشد و در ماه 4 هفته داریم در نتیجه :

44*4=176

2-      44 ساعت کار تعیین شده جهت 6 روز کاری در هفته میباشد در نتیجه ابتدا ساعات کار استاندارد روزانه را بدست اورده و در 30(تعداد روز ماه)ضرب میکنیم :

        44/6=7.33  ساعت کار استاندارد یک روز

7.33*30=220

3-   ساعات استاندارد طبق انچه در بند 2 گفته شد محاسبه میشود ، اما تعداد روزهای کاری  در ماه (با کسر جمعه ها) 26 روز است و در نتیجه خواهیم داشت :

44/6=7.33             ,              7.33*26=191

اینکه کدام مبنا انتخاب شود بنا به تصمیم مدیریت شرکت خواهد بود. اما به نظر من استفاده از 191 در فرمول اضافه کاری میتواند عادلانه باشد. طبق تجربیات اینجانب اکثر شرکتها در ایران 176 ساعت را در فرمول اضافه کاری اعمال میکنند(که البته به نفع کارمند است).

سپس میزان اضافه کاری قابل پرداخت از ضرب ساعات اضافه کاری شخص که از کارت حضور و غیاب وی استخراج شده است  در نرخ اضافه کاری بدست امده از فرمول بالا محاسبه می شود.


اگر اضافه کاری و کار در روز جمعه باشد و روز تعطیلی یک روز دیگر تعین شده باشد. نرخ روز جمعه ۱۴۰% نرخ روز عادی است و در صورت اضافه کار داشتن در روز جمعه نرخ اضافه کار عبارتست از:

۱۴۰% نرخ عادی * ۱٫۴ = نرخ اضافه کار روز جمعه

و اگر شب کاری در روز جمعه اتفاق بیفتد:
۱۴۰% نرخ عادی * ۱٫۳۵ = نرخ شب کاری روز جمعه

و اگر در روز جمعه در هنگام شب کاری اضافه کاری انجام شود:
۱۴۰% نرخ عادی * ۱٫۴ * ۱٫۳۵ = نرخ اضافه کار روز جمعه در شبکاری

نحوه محاسبه سایر آیتمهای حقوق ومزایا:

فوق العاده نوبت کاری: ماده 56 قانون کارگری که در طول ماه در سه حالت زیر بصورت نوبتی کار می کند را مشمول پرداخت نوبت کاری عنوان می نماید.

 

زمان شیفت

درصد فوق العاده نوبت کاری

نحوه محاسبه فوق العاده نوبت کاری ماهیانه

صبح وعصر

10 درصد

10 درصد ×مزد ثابت ماهیانه

صبح ،عصر،شب

15 درصد

15 درصد ×مزد ثابت ماهیانه

صبح وشب یا عصر وشب

۲۲/۵درصد

۲۲/۵درصد ×مزد ثابت ماهیانه

  توجه: جهت محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد می توان یکصد و هفتاد و شش ساعت اول کارکرد کارگران(بدون احتساب ساعات اضافه کاری) را از کارت تایمکس ایشان استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب (از ساعت 22الی 6 صبح) مقارن بوده محاسبه گردد.چنانچه نسبت ساعات محاسبه شده به نیم نزدیک باشد فوق العاده نوبت کاری معادل 5/22 درصد مزد و چنانچه به سی وسه صدم (33/.) نزدیک باشد میزان نوبت کاری 15 درصد خواهد بود.

مثال:در صورتی که کارگر نوبتکار در طول ماه 190 ساعت کارکرد داشته باشد و از 176 ساعت اول کارکرد مزبور حدود 87 ساعت به ساعت شب افتاده باشد فوق العاده نوبت کاری 5/22 درصد خواهد بود

                             49/. =  176 ÷ 87

 

  فوق العاده شبکاری: مستند به ماده 58 قانون کار برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

 

 فوق العاده جمعه کاری: با توجه به ماده 62 قانونکار روز جمعه روز تعطیلی کارگران با استفاده از مزد می باشد و در مشاغلی که بر حسب ضرورت نیاز به فعالیت کارگران در این روز باشد روز دیگری بجای جمعه برای تعطیلی توافق شده و کارگرانی که به این ترتیب روز های جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از مزد روز جمعه 40 در صد اضافه برمزد دریافت خواهند داشت.

 

نحوه محاسبه :

                 ۷/۳۳÷۱/۴× مزد ثابت= یک ساعت فوق العاده جمعه کاری

 

 کمک عائله مندی(حق اولاد):

کمک عائله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط برآن که :

1-    بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کاررا داشته باشد.

2-  سن فرزندان از هجده سال بیشتر نباشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشندتا پایان تحصیل یادر اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی قادربه کارنباشند.

نحوه محاسبه :

  حداقل مزد روزانه(مصوبه سالانه شورای عالی کار)  =کمک عائله مندی ماهیانه یک فرزند

       6×حداقل مزد روزانه (مصوبه سالانه شورای عالی کار) =کمک عائله مندی ماهیانه دو فرزند

مزد ومزایای پایان کار:

1- عیدی و پاداش :

باتوجه به مصوبه مورخ 6/12/70 مجلس شورای اسلامی،مزایای عیدی و پاداش به هر یک از کارگران  کارگاه بر مبنای60 روز آخرین مزد قابل پرداخت خواهد بود.

نحوه محاسبه:

       مدت کارکرد (به روز)×365÷(60× مزد ثابت روزانه)=عیدی و پاداش

2- حق سنوات خدمتی :

با عنایت به ماده21قانون کار قراردادکار طرفین کار در صورت بروز یکی ازموارد شامل فوت،بازنشستگی،از کارافتادگی کلی،انقضاءقراردادکار،پایان کارمعین ،استعفا وتحقق شرایط فسخ مطروحه در قرارداد فی مابین خاتمه می یابد ومشمول پرداخت حق سنوات بشرح  ماده24وتبصره 4ماده8 مصوبه مورخ 25/8/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام درراستای رفع برخی موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی قانون کار می گردد.

بدیهی است ترک کارکارگردرآخرین قراردادکار مدت محدود صرفا متوجه همان قرارداد بوده فلذا مزایای پایان کارخواهان درقراردادهای منقضی شده قبلی بدایشان تعلق خواهد گرفت.

نحوه محاسبه :

مدت کارکرد (به روز)×365÷(30× مزد ثابت)=حق سنوات

   3- مانده مرخصی استحقاقی:

به استناد ماده 64 و66  قانون کار مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاد از مزد واحتساب چهارروز جمعه جمعا یک ماه است که کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.

نحوه محاسبه:

              میزان مانده مرخصی (به روز)×حق السعی روزانه =مانده مرخصی استحقاقی


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

آموزش حسابداری حقوق و مزایا - نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره
مانده مرخصی

مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹
تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

پیشگامان - تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار - پیشگامان در ارائه خدمت
نحوه محاسبه ذخيره مرخصي و ذخيره سنوات

نحوه محاسبه مانده مرخصی : مانده مرخصی به نسبت ماه های کارکرد و برای قراردادیهای تبصره 3
مقررات مرخصي :

طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی مرخصی محاسبه
مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93)

اطلاعیه های کارگزینی - مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93) -
آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

ماده 16 – تعطيلات ميان مرخصي جز مرخصي استحقاقي محاسبه نمي‌‌شود. ماده 17 مرخصی مطالب
نحوه محاسبه اضافه کاری

جامعه مترقی - نحوه محاسبه اضافه کاری میزان مانده مرخصی (به روز) ×حق السعی
همه چیز در مورد مرخصی

ج-نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره : حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی
برچسب :