محاسبه مانده مرخصی

 • نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

  نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2) مبلغ مانده مرخصي=حقوق مشمول مانده مرخصي / ۳۰ * تعداد روزهاي مانده مرخصي حقوق مشمول مانده مرخصي= كل حكم حقوقي - بن و خوارو بار - حق مسكن تعداد روزهاي مانده مرخصي= ساليانه حد اكثر ۱۵ روز ميباشد • مانده مرخصی

  مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹/۸۹ محاسبه شده و مازاد کاردکس و غیبت ها در آن لحاظ نشده است مرخصی بالای ۹۰ روز قابل ذخیره شدن نمی باشد.  ضمنا افرادیکه مرخصی آنها منفی می باشد مرخصی بدون حقوق منظور می گردد.     شماره پرسنلی    مانده مرخصی     2 805 06 07 558 909 010 1511 5912 3213 3814 -717 018 4019 -1022 723 725 6226 -927 2428 2429 2131 1532 3133 4334 3236 2439 3340 041 1742 3843 5644 1845 5346 4147 1148 2849 2550 3751 552 1953 2054 9355 5256 3858 1159 3060 4961 3762 3463 4964 1465 4966 4267 4869 4470 2873 074 075 4376 877 2778 3279 3380  81 4982 3583 4284 4885  86 5088 2989 590 3191 2092 793 -194 5795 3697 3398 3099 53100 20101 14102 6103 36105 25106 34107 54108 50109 13110 -10111 10112 7113 32114 25115 51116 48117 39118 76121 27122 34123 30124 37125 38126 77127 38128 -2129 27130 52131 34132 0133 3135 57136 54137 29138 39139 40140 20141 52142 32143 0144 2146 37147 29151 1152 25153 9154 19155 34156 18157 10158 32159 15161 88162 40163 70164 29166 13167 39169 32170 48171 51172 39174 33175 49178 38179 26180 56181 8183 42184 29185 39186 37188 31191 39192 23194 35195 9196 37197 46199 37200 28204 0207 22208 6209 30210 61211 23214 0215 33216 47219 54220 19221 29222 42224 2225 29227 50229 12230 22231 53232 6233 36235 22236 4237 46238 39240 35241 -1242 22245 48246 17247 21248 17249 50250 30252 64253 0254 44255 16259 45260 31261 57263 0265 40266 22267 20268 9269 18271 42273 33274 51275 82276 26277 -1279 16281 26282 11283 0284 18285 83286 48287 -1288 53289 45290 33291 58292 11293 10294 3295 45296 23297 38298 78299 22300 18301 2302 43303 50304 8305 11306 34307 22309 37315 39316 20317 28318 2319 38

 • تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

  مرداد 89 نسخه 1/89 فهرست مزد ومزایای ضمن کار 1-مزد ثابت...................................................             2 2- حق السعی.................................................            2 3- فوق العاده اضافه کاری...............................              2 4- فوق العاده نوبت کاری..................................            2 5-فوق العاده شبکاری........................................           3 6-فوق العاده جمعه کاری.....................................          3 7-کمک عائله مندی(حق اولاد) .............................         3 مزد ومزایای پایان کار 1-عیدی وپاداش...............................................          4 2-حق سنوات خدمتی.........................................          4 3-مانده مرخصی استحقاقی .................................          4 ضمایم 1-مصوبه مورخ 25/8/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام درراستای رفع برخی موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی قانون کار...........                5 2-  قانون تعیین عیدی وپاداش کارگران مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی.................................             6 3- دستورالعمل مبنای محاسبه مانده مرخصی استحقاقی کارگران...................................................         7 4- جدول شمول فوق العاده های اضافه کاری ،نوبت کاری و... در شرایط مختلف کاری.............................             8 الف) مزد ومزایای ضمن کار 1-    مزد ثابت: مستند به ماده 36 قانون کار عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تبصره1: درکارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند منظورازمزایای ثابت پرداختی به تبع شغل،مزایایی است که براساس ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد درساعات عادی کار پرداخت می گردداز قبیل مزایای سختی کار،مزایای مسئولیت،سرپرستی ،فوق العاده شغل، فوق العاده جذب وغیره 2-  حق السعی: به استناد ماده 34 قانون کار کلیه دریافتهایی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق،کمک عائله مندی،هزینه های مسکن،خواربار،ایاب وذهاب،مزایای غیرنقدی،پاداش افزایش تولید،سود سالانه ونظایر آن در یافت می نماید راحق السعی می نامند.فلذا مزایایی از قبیل فوق العاده اضافه کاری یا نوبت کاری که به اعتبار فعالیت در شرایطی خاص که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت صورت می پذیرد جزءحق السعی لحاظ نمی گردد. 3-  فوق العاده اضافه کاری:براساس ماده 59 قانون کار فعالیت کارگران بیش از 44 ساعت کار قانونی در هرهفته مشمول پرداخت اضافه کاری بر مبنای 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کاری خواهد بود.که جدولهای بخش ضمایم گویای ترکیباتی از نحوه تحقق آن است. روش محاسبه :                                 ۷/۳۳÷۱/۴× مزد ثابت روزانه=ارزش ریالی یک ساعت فوق العاده اضافه کاری یا                       191/.× مزد ثابت ...

 • نحوه محاسبه ذخيره مرخصي و ذخيره سنوات

  نحوه محاسبه سنوات :        مبنای محاسبه ذخیره سنوات طبق قانون، حداکثر سالی یکماه حقوق بر اساس آخرین حکم حقوقی فرد که آیتم های آن، شامل تمامی موارد حکم است بجز خواربار، مسکن، اولاد ، بن                                                                                                                                            تعداد روز کارکرد در سال  × (حکم حقوقی- بن و مسکن و اولاد و عائله)           360                                                                                                                                    نحوه محاسبه مانده مرخصی :        مبنای محاسبه ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون، برای حداقل ممکن سالی یکماه کارکرد بر اساس آخرین حکم حقوقی فرد که آیتم های آن شامل تمامی موارد حکم است بجز خواربار، مسکن، بن.Ãتعداد روز های مرخصی ذخیره شده با تائید کارگزینی واحد مورد محاسبه قرار می گیرد.          مانده مرخصی ذخیره شده (به روز )  × (حکم حقوقی – بن ، خواربارو مسکن و عائله مندي و حق اولاد)                              30      توضیح 1: مبالغ فوق مشمول  ده درصد مالیات است ولی مشمول بیمه نیست .توضیح 2: مانده مرخصی به نسبت ماه های کارکرد و برای قراردادیهای تبصره 3 حداکثر 15 روز و برای قراردادیهای تبصره 4 حداکثر 9 روز در سال می باشد. مرخصي>/>>/>>/>>/>>/>>/>

 • مقررات مرخصي :

  مقررات مرخصي :مستخدم رسمي و پيماني دولت از نخستين ماه خدمت به میزان ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت، استحقاق مرخصي دارد. طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی خود تا سقف 15 روز می باشند.ماده 34- در احتساب مرخصی، روز، ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه سی روز حساب می شود. مرخصی های کمتر از یک روز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی جزو مرخصي استحقاقي مربوطه محاسبه خواهد شد.آئین نامه مرخصي استحقاقي:مستخدم مي تواند با درخواست كتبي و موافقت رئيس يا معاون اداره از مرخصي استحقاقي ساليانه استفاده نمايد.طبق ماده 1، پرسنل رسمی و پیمانی از نخستین ماه خدمت، از مرخصی استحقاقی بهره مند بوده و بر اساس مقررات این آئین نامه می توانند به صورت کلی و جزیی از مرخصی خود استفاده نمایند.تبصره- افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجدداً استخدام می شوند می توانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررات این آئین نامه استفاده نمایند.ماده 6-  استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت رئیس واحد مربوطه و در غیاب او معاون وی می باشد. هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوطه نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه «به میزان استحقاق» فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نماید.ماده 10- حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یکسال تمام خدمت کرده باشد. ماده 13 - مستخدم دولت در صورت ذخيره مرخصي مي تواند در هنگام بازنشستگي از مرخصي هاي ذخيره شده خود استفاده نمايد ضمناً حفظ پست سازماني در مدت فوق الزامي نيست هم چنین تعطيلي بين دو مرخصي استحقاقي بر اساس قانون خدمات كشوري بعنوان مرخصی محاسبه نمي گردد. مرخصي استحقاقي پرسنل مشمول قرارداد كار مشخص، تبصره 3 ماده 2 و تبصره 4 ماده 2 قابل ذخيره نبوده و اين پرسنل مي بايست باهماهنگي و موافقت واحد خدمتي از مرخصی استحقاقي ساليانه خود استفاده نمايند. در صورت استخدام پرسنل فوق بصورت پيماني،‌امكان انتقال مرخصي استحقاقي مربوطه در طول اشتغال بصورت قراردادي (غيررسمي). مقدور نبوده و قابل ذخيره شدن نمي باشد. مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از ...

 • مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93)

  7 ۶۷ 9 ۴۰ 10 ۵۳ 11 ۴۵ 12 ۴۹ 14 ۵۶ 17 ۲۶ 18 ۷۴ 22 ۴۳ 23 ۴۴ 25 ۵۲ 26 ۴۵ 27 ۸۷ 29 ۴۴ 31 ۶۷ 32 ۴۶ 34 ۴۵ 36 ۷۵ 39 ۷۵ 41 ۵۸ 42 ۶۵ 43 ۹۱ 44 ۴۷ 45 ۴۵ 46 ۷۴ 47 ۴۸ 48 ۴۴ 49 ۶۲ 50 ۷۳ 51 ۲۷ 52 ۹۳ 53 ۴۷ 55 ۴۵ 56 ۸۰ 59 ۵۶ 60 ۱۱۰ 61 ۴۵ 62 ۶۶ 63 ۹۲ 64 ۴۳ 65 ۹۹ 66 ۹۵ 67 ۱۰۷ 69 ۷۳ 70 ۷۵ 75 ۷۷ 76 ۶۰ 77 ۶۷ 78 ۴۴ 79 ۶۰ 81 ۶۷ 82 ۵۱ 83 ۸۵ 84 ۹۶ 86 ۱۱۳ 88 ۷۰ 89 ۴۳ 91 ۲۸ 92 ۶۳ 93 ۲۶ 94 ۷۴ 95 ۷۱ 97 ۴۴ 98 ۸۵ 99 ۸۱ 100 ۵۸ 101 ۴۵ 102 ۴۶ ۱03 ۶۹ 105 ۶۰ 106 ۶۲ 108 ۷۵ 109 ۶۵ 110 ۴۵ 111 ۹۰ 112 ۵۴ 114 ۷۵ 115 ۸۳ 116 ۱۱۶ 117 ۶۹ 118 ۷۳ 121 ۷۰ 122 ۴۶ 123 ۲۸ 124 ۹۶ 125 ۴۴ 126 ۴۵ 127 ۴۸ 130 ۱۲۰ 131 ۴۵ 132 ۱۵ 133 ۱۵ 135 ۷۵ 136 ۱۰۰ 137 ۶۷ 138 ۷۵ 139 ۶۳ 140 ۴۴ 141 ۴۴ 142 ۵۶ 143 ۱۳ 144 ۱۷ 146 ۷۲ 147 ۷۴ 152 ۶۶ 153 ۶۹ 155 ۴۵ 156 ۶۸ 157 ۳۵ 158 ۸۶ 159 ۵۰ 161 ۴۵ 162 ۴۴ 163 ۵۳ 164 ۷۳ 166 ۴۵ 167 ۴۵ 169 ۵۱ 170 ۷۸ 171 ۱۲۰ 172 ۷۵ 174 ۴۵ 175 ۴۳ 178 ۴۴ 179 ۷۵ 180 ۶۷ 183 ۴۸ 184 ۸۷ 185 ۶۳ 186 ۴۵ 188 ۴۵ 191 ۴۶ 192 ۹۲ 194 ۷۲ 195 ۲۵ 196 ۹۴ 197 ۷۲ 199 ۷۴ 200 ۷۸ 207 ۶۴ 208 ۳۰ 209 ۴۱ 210 ۹۶ 211 ۶۲ 215 ۵۲ 216 ۴۴ 219 ۱۲۰ 220 ۷۲ 221 ۶۳ 222 ۷۴ 224 ۷۲ 225 ۴۰ 229 ۳۳ 230 ۶۴ 231 ۸۶ 232 ۲۴ 233 ۴۵ 235 ۴۸ 236 ۸۳ 237 ۱۰۲ 238 ۹۳ 240 ۵۸ 241 ۴۶ 242 ۳۲ 245 ۵۲ 246 ۵۲ 247 ۵۲ 248 ۸۲ 250 ۴۵ 252 ۱۱۷ 253 ۲۴ 254 ۴۵ 255 ۹۶ 260 ۴۵ 261 ۷۹ 265 ۶۹ 266 ۴۲ 267 ۸۷ 269 ۱۱۵ 271 ۶۵ 273 ۸۱ 274 ۶۲ 275 ۷۵ 276 ۷۳ 277 ۲۰ 279 ۴۵ 281 ۶۹ 282 ۲۹ 283 ۲۶ 284 ۳۳ 285 ۴۵ 286 ۸۶ 287 -۸ 288 ۴۱ 289 ۷۰ 290 ۷۷ 291 ۳۰ 292 ۲۸ 294 ۷۰ 295 ۷۵ 296 ۵۳ 297 ۴۳ 298 ۴۵ 299 ۴۰ 300 ۲۸ 301 ۷۵ 302 ۶  304  ۲۱ 305 ۶۸ 307 ۵۱ 309  ۱۱۰ 310 ۶۷ 311 ۴۳ 315 ۱۰۰ 316 ۴۳ 317 ۶۲ 318 ۳۵  319                     ۱۰۴ 

 • آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

  به نام خدا آيين‌نامه‌ مرخصي‌ها موضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن   فصل يكم – مرخصي استحقاقي: ماده 1 - مرخصي استحقاقي كارمند از نخستين ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق مي‌گيرد و طبق مقررات اين آيين‌نامه قابل استفاده مي‌باشد. ماده 2 – مرخصي كمتر از يك روز جزو مرخصي استحقاقي منظور مي‌شود و حداكثر مدت مرخصي اين ماده از (15) روز كمتر در يك سال تقويمي تجاوز نخواهد كرد. ماده 3 – كارگزيني‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5)  قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در فروردين ماه هر سال جدول اسامي كارمندان واحدهاي سازماني كه شامل مدت مرخصي استحقاقي هر يك از آنان باشد را تنظيم كنند و براي رؤساي ادارات مربوط بفرستند. ماده 4 – مدير هر واحد سازماني بدون در نظر گرفتن موقعيت و عنوان آن واحد اختيار تصميم درباره مرخصي‌هاي كارمندان حوزه مديريت خود را از طرف وزير و يا رييس مؤسسه دولتي و رؤساي دستگاه‌ها و سازمان‌هايي اجرايي دارا باشد. ماده 5 – استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي كتبي و موافقت كتبي مدير واحد مربوط و در غياب او معاون و يا جانشين وي است. هر كارمند موظف است در طول سال مرخصي استحقاقي سالانه خود را درخواست نمايند مدير يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي فراهم نمايند تا امكان استفاده كارمندان از مرخصي سالانه به ميزان استحقاق فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نمايند. ماده 6 – هر گاه مدير واحد  بنا به مصالح اداري با تقاضاي مرخصي كارمند از حيث مدت و زمان استفاده موافقت نكند، دادن مرخصي با توافق كارمند به وقت ديگري موكول مي‌گردد با اين حال در صورتي كه كارمند  نتواند از مرخصي سالانه خود استفاده نمايد فقط (15) روز آن قابل ذخيره مي‌باشد. ماده 7– حداكثر مدتي كه كارمند در يك سال تقويمي مي‌تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي استحقاقي ذخيره شده استفاده نمايد از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد . ماده 8– كارمندي كه در حال مرخصي استحقاقي است مي‌تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود در اين صورت تاريخ آغاز مرخصي اخير بلافاصله بعد از پايان مرخصي قبلي خواهد بود. تبصره -  در صورتي كه تصميم مدير واحد در مورد تمديد مرخصي به كارمند اعلام  نشده باشد كارمند مكلف است در پايان مدت مرخصي در پست خود حاضر شود. ماده 9– حفظ پست سازماني كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي‌باشد و در اين مدت مدير واحد وظايف او را به كارمند يا كارمندان ديگر محول مي‌كنند. ماده 10– با كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي بيمار شود مطابق مقررات فصل دوم (مرخصي ...

 • نحوه محاسبه اضافه کاری

  برای محاسبه اضافه کاری حقوق ماهانه بر تعداد ساعات کار تقیسم می شود تا حقوق یک ساعت کار عادی به دست آیدو حاصل در 140٪ ضرب میشود تا حقوق یک ساعت اضافه کار به دست آید. حقوق ماهیانه : حقوق ماهیانه شامل هر انچه در حکم به صورت ثابت در ازای کارکرد ماهیانه به شخص قابل پرداخت است، میباشد. تعداد ساعات کار : شرکتها از مبنای مختلفی به شرح زیر به عنوان ساعات کار دراین فرمول استفاده میکنند: 1-      ساعات کار عادی تعیین شده در هفته طبق قانون کار 44 ساعت میباشد و در ماه 4 هفته داریم در نتیجه : 44*4=176 2-      44 ساعت کار تعیین شده جهت 6 روز کاری در هفته میباشد در نتیجه ابتدا ساعات کار استاندارد روزانه را بدست اورده و در 30(تعداد روز ماه)ضرب میکنیم :         44/6=7.33  ساعت کار استاندارد یک روز 7.33*30=220 3-   ساعات استاندارد طبق انچه در بند 2 گفته شد محاسبه میشود ، اما تعداد روزهای کاری  در ماه (با کسر جمعه ها) 26 روز است و در نتیجه خواهیم داشت : 44/6=7.33             ,              7.33*26=191 اینکه کدام مبنا انتخاب شود بنا به تصمیم مدیریت شرکت خواهد بود. اما به نظر من استفاده از 191 در فرمول اضافه کاری میتواند عادلانه باشد. طبق تجربیات اینجانب اکثر شرکتها در ایران 176 ساعت را در فرمول اضافه کاری اعمال میکنند(که البته به نفع کارمند است). سپس میزان اضافه کاری قابل پرداخت از ضرب ساعات اضافه کاری شخص که از کارت حضور و غیاب وی استخراج شده است  در نرخ اضافه کاری بدست امده از فرمول بالا محاسبه می شود.اگر اضافه کاری و کار در روز جمعه باشد و روز تعطیلی یک روز دیگر تعین شده باشد. نرخ روز جمعه ۱۴۰% نرخ روز عادی است و در صورت اضافه کار داشتن در روز جمعه نرخ اضافه کار عبارتست از: ۱۴۰% نرخ عادی * ۱٫۴ = نرخ اضافه کار روز جمعه و اگر شب کاری در روز جمعه اتفاق بیفتد: ۱۴۰% نرخ عادی * ۱٫۳۵ = نرخ شب کاری روز جمعه و اگر در روز جمعه در هنگام شب کاری اضافه کاری انجام شود: ۱۴۰% نرخ عادی * ۱٫۴ * ۱٫۳۵ = نرخ اضافه کار روز جمعه در شبکارینحوه محاسبه سایر آیتمهای حقوق ومزایا:فوق العاده نوبت کاری: ماده 56 قانون کارگری که در طول ماه در سه حالت زیر بصورت نوبتی کار می کند را مشمول پرداخت نوبت کاری عنوان می نماید.   زمان شیفت درصد فوق العاده نوبت کاری نحوه محاسبه فوق العاده نوبت کاری ماهیانه صبح وعصر 10 درصد 10 درصد ×مزد ثابت ماهیانه صبح ،عصر،شب 15 درصد 15 درصد ×مزد ثابت ماهیانه صبح وشب یا عصر وشب ۲۲/۵درصد ۲۲/۵درصد ×مزد ثابت ماهیانه  توجه: جهت محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد می توان یکصد و هفتاد و شش ساعت اول کارکرد کارگران(بدون احتساب ساعات اضافه کاری) را از کارت تایمکس ایشان ...

 • همه چیز در مورد مرخصی

  الف -نحوه محاسبه اضافه کار : حقوق پایه تقسیم بر 220 ضربدر 1.4 ضربدر کارکرد اضافه کاری شخص نکته:لازم به توضیح است 220 مجموع ساعت های کارکرد ماهیانه می باشد و 1.4ضریب ارائه شده توسط اداره کار می باشد که قابل محاسبه بیشتر با نظر کارفرما نیز می باشد.   ب-نحوه محاسبه سنوات : حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد نکته:لازم به توضیح است کارکرد هر فرد میزان حضور وی در محل کار و یا ابتدای قرارداد وی تا زمان محاسبه می باشد.   ج-نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره : حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی استفاده نشده. نکته : لازم به توضیح است طبق عرف هرفرد عادی میتواند از 30 روز مرخصی در طول سال استفاده نماید.   د-نحوه محاسبه عیدی : حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد ضربدر 2 نکته : به شرطی که مبلغ فوق از سقف پرداخت عیدی بالا نزند، سقف پرداخت عیدی عددی ثابت است که هرساله اعلام می گردد، بطور مثال این سقف برای سال 1392 مبلغ 14613750 می باشد.