مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93)

7

۶۷

9

۴۰

10

۵۳

11

۴۵

12

۴۹

14

۵۶

17

۲۶

18

۷۴

22

۴۳

23

۴۴

25

۵۲

26

۴۵

27

۸۷

29

۴۴

31

۶۷

32

۴۶

34

۴۵

36

۷۵

39

۷۵

41

۵۸

42

۶۵

43

۹۱

44

۴۷

45

۴۵

46

۷۴

47

۴۸

48

۴۴

49

۶۲

50

۷۳

51

۲۷

52

۹۳

53

۴۷

55

۴۵

56

۸۰

59

۵۶

60

۱۱۰

61

۴۵

62

۶۶

63

۹۲

64

۴۳

65

۹۹

66

۹۵

67

۱۰۷

69

۷۳

70

۷۵

75

۷۷

76

۶۰

77

۶۷

78

۴۴

79

۶۰

81

۶۷

82

۵۱

83

۸۵

84

۹۶

86

۱۱۳

88

۷۰

89

۴۳

91

۲۸

92

۶۳

93

۲۶

94

۷۴

95

۷۱

97

۴۴

98

۸۵

99

۸۱

100

۵۸

101

۴۵

102

۴۶

۱03

۶۹

105

۶۰

106

۶۲

108

۷۵

109

۶۵

110

۴۵

111

۹۰

112

۵۴

114

۷۵

115

۸۳

116

۱۱۶

117

۶۹

118

۷۳

121

۷۰

122

۴۶

123

۲۸

124

۹۶

125

۴۴

126

۴۵

127

۴۸

130

۱۲۰

131

۴۵

132

۱۵

133

۱۵

135

۷۵

136

۱۰۰

137

۶۷

138

۷۵

139

۶۳

140

۴۴

141

۴۴

142

۵۶

143

۱۳

144

۱۷

146

۷۲

147

۷۴

152

۶۶

153

۶۹

155

۴۵

156

۶۸

157

۳۵

158

۸۶

159

۵۰

161

۴۵

162

۴۴

163

۵۳

164

۷۳

166

۴۵

167

۴۵

169

۵۱

170

۷۸

171

۱۲۰

172

۷۵

174

۴۵

175

۴۳

178

۴۴

179

۷۵

180

۶۷

183

۴۸

184

۸۷

185

۶۳

186

۴۵

188

۴۵

191

۴۶

192

۹۲

194

۷۲

195

۲۵

196

۹۴

197

۷۲

199

۷۴

200

۷۸

207

۶۴

208

۳۰

209

۴۱

210

۹۶

211

۶۲

215

۵۲

216

۴۴

219

۱۲۰

220

۷۲

221

۶۳

222

۷۴

224

۷۲

225

۴۰

229

۳۳

230

۶۴

231

۸۶

232

۲۴

233

۴۵

235

۴۸

236

۸۳

237

۱۰۲

238

۹۳

240

۵۸

241

۴۶

242

۳۲

245

۵۲

246

۵۲

247

۵۲

248

۸۲

250

۴۵

252

۱۱۷

253

۲۴

254

۴۵

255

۹۶

260

۴۵

261

۷۹

265

۶۹

266

۴۲

267

۸۷

269

۱۱۵

271

۶۵

273

۸۱

274

۶۲

275

۷۵

276

۷۳

277

۲۰

279

۴۵

281

۶۹

282

۲۹

283

۲۶

284

۳۳

285

۴۵

286

۸۶

287

288

۴۱

289

۷۰

290

۷۷

291

۳۰

292

۲۸

294

۷۰

295

۷۵

296

۵۳

297

۴۳

298

۴۵

299

۴۰

300

۲۸

301

۷۵

302

۶

 304

 ۲۱

305

۶۸

307

۵۱

309

 ۱۱۰

310

۶۷

311

۴۳

315

۱۰۰

316

۴۳

317

۶۲

318

۳۵

 319

                    ۱۰۴

 


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

آموزش حسابداری حقوق و مزایا - نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره
مانده مرخصی

مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹
تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

پیشگامان - تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار - پیشگامان در ارائه خدمت
نحوه محاسبه ذخيره مرخصي و ذخيره سنوات

نحوه محاسبه مانده مرخصی : مانده مرخصی به نسبت ماه های کارکرد و برای قراردادیهای تبصره 3
مقررات مرخصي :

طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی مرخصی محاسبه
مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93)

اطلاعیه های کارگزینی - مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93) -
آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

ماده 16 – تعطيلات ميان مرخصي جز مرخصي استحقاقي محاسبه نمي‌‌شود. ماده 17 مرخصی مطالب
نحوه محاسبه اضافه کاری

جامعه مترقی - نحوه محاسبه اضافه کاری میزان مانده مرخصی (به روز) ×حق السعی
همه چیز در مورد مرخصی

ج-نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره : حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی
برچسب :