تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

مرداد 89

نسخه 1/89

فهرست

مزد ومزایای ضمن کار

1-مزد ثابت...................................................             2

2- حق السعی.................................................            2

3- فوق العاده اضافه کاری...............................              2

4- فوق العاده نوبت کاری..................................            2

5-فوق العاده شبکاری........................................           3

6-فوق العاده جمعه کاری.....................................          3

7-کمک عائله مندی(حق اولاد) .............................         3

مزد ومزایای پایان کار

1-عیدی وپاداش...............................................          4

2-حق سنوات خدمتی.........................................          4

3-مانده مرخصی استحقاقی .................................          4

ضمایم

1-مصوبه مورخ 25/8/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام درراستای رفع برخی موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی قانون کار...........                5

2-  قانون تعیین عیدی وپاداش کارگران مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی.................................             6

3- دستورالعمل مبنای محاسبه مانده مرخصی استحقاقی کارگران...................................................         7

4- جدول شمول فوق العاده های اضافه کاری ،نوبت کاری و... در شرایط مختلف کاری.............................             8

الف) مزد ومزایای ضمن کار

1-    مزد ثابت: مستند به ماده 36 قانون کار عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل

تبصره1: درکارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند منظورازمزایای ثابت پرداختی به تبع شغل،مزایایی است که براساس ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد درساعات عادی کار پرداخت می گردداز قبیل مزایای سختی کار،مزایای مسئولیت،سرپرستی ،فوق العاده شغل، فوق العاده جذب وغیره

2-  حق السعی: به استناد ماده 34 قانون کار کلیه دریافتهایی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق،کمک عائله مندی،هزینه های مسکن،خواربار،ایاب وذهاب،مزایای غیرنقدی،پاداش افزایش تولید،سود سالانه ونظایر آن در یافت می نماید راحق السعی می نامند.فلذا مزایایی از قبیل فوق العاده اضافه کاری یا نوبت کاری که به اعتبار فعالیت در شرایطی خاص که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت صورت می پذیرد جزءحق السعی لحاظ نمی گردد.

3-  فوق العاده اضافه کاری:براساس ماده 59 قانون کار فعالیت کارگران بیش از 44 ساعت کار قانونی در هرهفته مشمول پرداخت اضافه کاری بر مبنای 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کاری خواهد بود.که جدولهای بخش ضمایم گویای ترکیباتی از نحوه تحقق آن است.

روش محاسبه :                         

       ۷/۳۳÷۱/۴× مزد ثابت روزانه=ارزش ریالی یک ساعت فوق العاده اضافه کاری

یا

                      191/.× مزد ثابت روزانه = ارزش ریالی یک ساعت فوق العاده اضافه کاری

 

4-  فوق العاده نوبت کاری: ماده 56 قانون کارگری که در طول ماه در سه حالت زیر بصورت نوبتی کار می کند را مشمول پرداخت نوبت کاری عنوان می نماید.

 

زمان شیفت

درصد فوق العاده نوبت کاری

نحوه محاسبه فوق العاده نوبت کاری ماهیانه

صبح وعصر

10 درصد

10 درصد ×مزد ثابت ماهیانه

صبح ،عصر،شب

15 درصد

15 درصد ×مزد ثابت ماهیانه

صبح وشب یا عصر وشب

۲۲/۵درصد

۲۲/۵درصد ×مزد ثابت ماهیانه

  توجه: جهت محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد می توان یکصد و هفتاد و شش ساعت اول کارکرد کارگران(بدون احتساب ساعات اضافه کاری) را از کارت تایمکس ایشان استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب (از ساعت 22الی 6 صبح) مقارن بوده محاسبه گردد.چنانچه نسبت ساعات محاسبه شده به نیم نزدیک باشد فوق العاده نوبت کاری معادل 5/22 درصد مزد و چنانچه به سی وسه صدم (33/.) نزدیک باشد میزان نوبت کاری 15 درصد خواهد بود.

مثال:در صورتی که کارگر نوبتکار در طول ماه 190 ساعت کارکرد داشته باشد و از 176 ساعت اول کارکرد مزبور حدود 87 ساعت به ساعت شب افتاده باشد فوق العاده نوبت کاری 5/22 درصد خواهد بود

                             49/. =  176 ÷ 87

 

 5- فوق العاده شبکاری: مستند به ماده 58 قانون کار برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

 

5-  فوق العاده جمعه کاری: با توجه به ماده 62 قانونکار روز جمعه روز تعطیلی کارگران با استفاده از مزد می باشد و در مشاغلی که بر حسب ضرورت نیاز به فعالیت کارگران در این روز باشد روز دیگری بجای جمعه برای تعطیلی توافق شده و کارگرانی که به این ترتیب روز های جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از مزد روز جمعه 40 در صد اضافه برمزد دریافت خواهند داشت.

 

نحوه محاسبه :

                 ۷/۳۳÷۱/۴× مزد ثابت= یک ساعت فوق العاده جمعه کاری

 

7- کمک عائله مندی(حق اولاد):

کمک عائله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط برآن که :

1-    بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کاررا داشته باشد.

2-  سن فرزندان از هجده سال بیشتر نباشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشندتا پایان تحصیل یادر اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی قادربه کارنباشند.

نحوه محاسبه :

  حداقل مزد روزانه(مصوبه سالانه شورای عالی کار)  =کمک عائله مندی ماهیانه یک فرزند

       6×حداقل مزد روزانه (مصوبه سالانه شورای عالی کار) =کمک عائله مندی ماهیانه دو فرزند

ب)مزد ومزایای پایان کار:

1- عیدی و پاداش :

باتوجه به مصوبه مورخ 6/12/70 مجلس شورای اسلامی،مزایای عیدی و پاداش به هر یک از کارگران  کارگاه بر مبنای60 روز آخرین مزد قابل پرداخت خواهد بود.

نحوه محاسبه:

       مدت کارکرد (به روز)×365÷(60× مزد ثابت روزانه)=عیدی و پاداش

2- حق سنوات خدمتی :

با عنایت به ماده21قانون کار قراردادکار طرفین کار در صورت بروز یکی ازموارد شامل فوت،بازنشستگی،از کارافتادگی کلی،انقضاءقراردادکار،پایان کارمعین ،استعفا وتحقق شرایط فسخ مطروحه در قرارداد فی مابین خاتمه می یابد ومشمول پرداخت حق سنوات بشرح  ماده24وتبصره 4ماده8 مصوبه مورخ 25/8/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام درراستای رفع برخی موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی قانون کار می گردد.

بدیهی است ترک کارکارگردرآخرین قراردادکار مدت محدود صرفا متوجه همان قرارداد بوده فلذا مزایای پایان کارخواهان درقراردادهای منقضی شده قبلی بدایشان تعلق خواهد گرفت.

نحوه محاسبه :

مدت کارکرد (به روز)×365÷(30× مزد ثابت)=حق سنوات

3-    مانده مرخصی استحقاقی:

به استناد ماده 64 و66  قانون کار مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاد از مزد واحتساب چهارروز جمعه جمعا یک ماه است که کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.

نحوه محاسبه:

              میزان مانده مرخصی (به روز)×حق السعی روزانه =مانده مرخصی استحقاقی

بر گرفته از اداره کل امور اجتماعی  شهرستان تاکستان


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

آموزش حسابداری حقوق و مزایا - نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره
مانده مرخصی

مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹
تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

پیشگامان - تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار - پیشگامان در ارائه خدمت
نحوه محاسبه ذخيره مرخصي و ذخيره سنوات

نحوه محاسبه مانده مرخصی : مانده مرخصی به نسبت ماه های کارکرد و برای قراردادیهای تبصره 3
مقررات مرخصي :

طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی مرخصی محاسبه
مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93)

اطلاعیه های کارگزینی - مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93) -
آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

ماده 16 – تعطيلات ميان مرخصي جز مرخصي استحقاقي محاسبه نمي‌‌شود. ماده 17 مرخصی مطالب
نحوه محاسبه اضافه کاری

جامعه مترقی - نحوه محاسبه اضافه کاری میزان مانده مرخصی (به روز) ×حق السعی
همه چیز در مورد مرخصی

ج-نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره : حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی
برچسب :