جملات المانی

 • جملات و اصطلاحات کاربردی ساده

  جملات و اصطلاحات کاربردی ساده

  جملات و اصطلاحات کاربردی ساده: Hallo  سلام Guten Tag     روز بخیر Tschüs     بای بای Aufwiedersehen   به امید دیدار Was bedeutet ....    ؟.... چه معنی دارد Bitte wiederholen Sie!    لطفا تکرار کنید. Sprechen Sie nicht !           صحبت نکنید Wie gehts Ihnen?   حال شما چطور است؟  Sehr gut       خیلی خوب Gut     خوب Mir ist kalt    من سردم است Mir ist warm     من گرمم است Ich besuche einen Deutschkurs     من یک دوره کلاس آلمانی میگذرانم Was ist los?      چه خبر است؟ Wo sind Sie geboren?   کجا به دنیا آمده اید؟ Was ist Ihre Adresse?       آدرس شما چیست؟ Was ist Ihre Telefonnummer?    شماره تلفن شما چیست؟ Sind  Sie ledig ?      آیا شما مجردید؟ Sind Sie verheiratet ?  آیا شما ازدواج کرده اید؟ Haben Sie Kinder ?   آیا شما بچه دارید؟ Wie alt sind Sie ?   شما چند سالتونه؟ Was kostet eine Flasche Cola ?  قیمت یک شیشه کولا چند است؟ Darf  ich draußen gehen?   اجازه دارم برم بیرون؟ Dürfte ich draußen gehen?   اجازه دارم برم بیرون(مودبانه)ر Darf ich herrein kommen ?  اجازه دارم بیام تو ؟ Könnte ich herrein kommen ?  میتونم بیام تو؟(مودبانه)ر   Wie spät ist es?   ساعت چند است؟   Wie heißen Sie?   نام شما چیست؟   Ich heiße Thomas   اسم من توماس است Wo wohnen Sie?   شما کجا اقامت داری؟       Ich wohne in Shiraz   من در شیراز اقامت دارم Woher kommen Sie?     شما از از کجا آمده اید؟          Ich komme aus shiraz   من از شیراز آمده ام Auf welche Sprache sprechen Sie?   به چه زبانی صحبت میکنید؟ Ich spreche Deutsch      من به آلمانی صحبت میکنم   • 8--جملات فاعلی در زبان آلمانی

  جملات فاعلی : جملات فاعلی نشانه فاعل یک جمله یا خبر فاعلی می باشد. فاعل اسم یا ضمیری است که عملی را انجام می دهد . برای مثال : Johann küsst Ingrid ----- جان انگاریت را بوس کرد ---- جان فاعل است Wir finden das geld ----- ما حافظه را پیدا کریم ----- ما فاعل است فاعل اخباری نوعی اسم است که به دنبال sein  ( بودن ) یا warden ( شدن ) می آید . این روش شناسایی کلمه ای است که فاعل اخباری می باشد .اگر در جمله جای فاعل با فاعل اخباری جابجا شود باز هم در معنی آن تغییری حاصل نمی شود . مانند In dieser schule ist ein Lehrer auch ein studienberater – در این مدرسه معلم یک مشاورنیز می باشد و یا In dieser schule ist ein studienberater auch ein Lehrer – در این مدرسه یک مشاور معلم نیز می باشد جملات فاعلی برای مذکر ؛ مونث وخنثی به صورت زیر است . der,die,das برای جملات مشخص و ein,eine,kein  برای مجهول میباشد . Der junge-die katze-das pfred-die kinder ( پسر-گربه-اسب-بچه ها ) Ein junge-eine katze-ein pfred-kinder Kein junge-kein katze-kein pfred-keine kinder جملات مجهول جمع ندارد بنابراین فعل جمع به تنهایی به کار می رود ولی همان معنای مجهول را دارد. فاعل و فعل در جملات : هنگامی که یک اسم فاعلی یا ضمیر فاعلی ؛ فاعل یک جمله باشد , فعلی که باید صرف شود نیز اهمیت پیدا می کند .  همه اسم ها نیازمند یک فعل سوم شخص جمع یا مفرد می باشند که این بستگی به این دارد که اسم مفرد است یا جمع . ضمایر سوم شخص انتهای فعلشان مانند اسم است . ضمایر اول و دوم شخص نیازمند صرف فعل خودشان هستند . چند مثال با افعال kennen و sein را ببینید اسامی مفرد : Der mann kennt ----- der mann ist ( آن مرد میداند – آن مرد هست ) Die frau kennt ---- die frau ist  (آن زن میداند – آن زن هست ) اسامی جمع : Die kinder kennen--- die kinder sind ( بچه ها می دانند – بچه ها هستند ) Die leute kennen --- die leute sind ( مردم می دانند – مردم هستند ) ضمایر مفرد : اول شخص ich kenne--- ich bin  ( من می دانم – من هستم ) دوم شخص du kennst – du bist ( شما می دانید – شما هستید ) سوم شخص er kennt – er ist ( او می داند – او هست ) سوم شخص sie kennt – sie ist ( او می داند – او هست ( مونث )) سوم شخص es kennt – es ist  ( آن می داند – آن هست ( بی جان )) ضمایر جمع : اول شخص wir kennen –wir sind ( ما می دانیم – ما هستیم ) دوم شخص ihr kennt—ihr seid ( شما می دانید – شما هستید ) دوم شخصsie kennen – sie sind ( شما می دانید – شما هستید ) سوم شخص  sie kennen – sie isnd ( آن ها می دانند – آن ها هستند ) در صورت تغییر فعل ساختار ثابت می ماند ؛ مانند :  Der mann kennt,der mann singt,der mann hat ( دانستن -آواز خواندن – داشتن ) Die luete kennen,die leute warten,die leute tun ( دانستن – منتظر بودن – انجام دادن) Ich kenne,ich halte,ich komme ( دانستن – نگهداشتن – آمدن ) Du kennst,du willst , du machst ( دانستن – خواستن – ساختن ) Er kennt,er sagt,er spricht ( دانستن – گفتن – صحبت کردن ) Sie kennt,sie trägt,sie versteht ( دانستن – جابجا ...

 • 9--جملات مفعولی - بخش اول

  جملات مفعولی برای اسم های مذکر و اکثر اسم ها دارای تغییرات اساسی هستند . تشخیص تفاوت بین جملات فاعلی و مفعولی با اسم های مذکر ؛ مونث و خنثی و جمع با کلمات معلومی مانند der,die,das و کلمات مجهول مانند ein , eine , kein است جملات فاعلی : مذکر --- der hund-ein hund – kein hund  ( سگ ) مونث --- die katze , eine katze , keine katze ( گربه ) خنثی --- das buch – ein buch – kein buch ( کتاب ) جمع --- die bilder , bilder , keine bilder (عکس) جملات مفعولی : مذکر --- den hund , einen hund , keinen hund مونث --- die katze , eine katze , kein katze خنثی --- das buch , ein buch , keine bilder جمع --- die bilder , bilder , keine bilder جملات مفعولی در آلمانی سه کار اساسی را انجام می دهند 1-   مفعول مستقیم را معرفی می کند 2-   مفعول با واسطه را معرفی می کند 3-   زمان دقیق جمله را مشخص می کند مفعول مستقیم : مفعول مستقیم مانند همان چیزی است که در انگلیسی داریم یعنی whom , who . جواب نیز به مفعول مستقیم برمی گردد . Mein vater besucht einen freund --- پدر من یک دوست را دید – مفعول مستقیم einen freund   است . Er lernt deutsch --- او آلمانی یاد می گیرد --- مفعول مستقیم deutsch است . درجملات زیر تفاوت بین جملات ساده دارای ضمایر مفعولی را مشاهده می کنید Kennst du mich nicht? ------ آیا مرا نمیشناسی ؟ Neimand kann dich verstehen ---- هیچ کس تو را نمی فهمد Der Lehrer tadelt ihn ----- معلم او را نقد کرد Herr bauer hat sie gegrüsst ---- آقای بایر به او سلام داد Meine schwester hangt es an die wand – خواهرم آن را به دیوار کوبید Unsere eltern lieben uns sehr --- خانواده ما ؛ ما را دوست دارد Eure mutter hat euch gut erzogen --- مادر شما ، شما را خوب تربیت کرده است. Professor Schmidt wird sie jetzt prüfen – پرفسور اشمیت از شما تست خواهد گرفتWer hat sie gekauft? --- چه کسی آن ها را خرید ؟

 • سخنان و جملات زیبای آلمانی

  سخنان و جملات زیبای آلمانی

  سخنان و جملات زیبای آلمانی * * * lebe jeden Tag als wärs dein letzter هر روزت را طوری زندگی کن که انگار آخرین روز زندگیت است Der Sinn des Lebens ist,dem Leben einen Sinn zu geben حس زندگی به این است که به زندگی حس ببخشیم Man sieht nur mit dem Herzen gut,das Wesentliche für die Augen ist unsicht bar انسان فقط با قلبش خوب می بیند زیرا خوبیهای درونی با چشم دیده نمی شوند Das schönste was die Liebe geben kann ,ist ein Lächeln تنها یک لبخند است که موجب عشق می شود. Wenn du etwas erreichen willst,darfst du nicht so viel an dir zweifeln وقتی می خواهی به چیزی برسی اجازه شک و تردید به خود راه مده. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel ,aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont ما همه زیر یک آسمان زندگی میکنیم اما همه ما افق یکسانی نداریم. lebe dein Leben und nicht dein Traum زندگی کن اما نه در رویا Wo ein Wille ist,ist ein Weg هر جا اراده ای هست،راهی هم هست. Hoffnung ist nicht die Überzeugung das etwas gut ausgeht,sondern die Gewissheit,das es sich nicht lohnt,um etwas zu kämpfen,ganz egal,wie es ausgeht. امید اعتقاد به این نیست که کاری خوب پیش برود بلکه یقین به این است که چیزی که ارزش جنگیدن ندارد،سرانجامش فرقی نمی کند. برگرفته از : http://fernweh.blogfa.com/post-1.aspx

 • درس دهم: جملات امری در زبان آلمانی

  آموزش رایگان گرامر آلمانیخوشحالم که دوباره فرصتی شد تا با شما عزیزان باشم و مبحثی دیگر از زبان آلمانی را با هم بگذرانیم. امروز در مورد جملات امری در زبان آلمانی بحث می کنیم. در زبان آلمانی 3 نوع گونه برای امر کردن استفاده می شود. گونه نخست: که گونه محترمانه و مودبانه است. شخصی را مورد خطاب قرار می دهیم که برای ما بیشتر  ناشناخته شده و یا رسمی باشد و یا یک بزرگتر. به هر حال در این گونه امری از ضمیر Sie که معادل شمای مودبانه فارسی است استفاده می شود.  در این گونه از امر کردن نخست مصدر را می آوریم و پس از آن ضمیر Sie را اضافه می کنیم. برای مثال !Gehen Sie !Schreiben Sie !Sprechen Sie Deutsch هر سه جمله به معنای بروید! بنویسید!آلمانی صحبت کنید! توجه: واژه bitte به معنای لطفا را می توان هم در اول جمله و هم در آخر و حتی در میان جمله  افزود مثل جمله زیر !Bitte sprechen Sie Deutsch !Sprechen Sie Deutsch bitte !Sprechen Sie bitte Deutsch هر سه جمله بالا به معنایی لطفا آلمانی صحبت کنید!  است.  گونه دوم: این گونه دوستانه و به عبارتی خطاب به یک نفر است و گونه ای غیر رسمی است مثل اینکه بخواهیم بگوییم بنویس! تماشا کن!!Schreib  !Schau در این گونه از ضمیر استفاده نمی کنیم به عبارتی ضمیر دوم شخص مفرد du در جمله پنهان است. و ما از ریشه فعل برای امر کردن به شخصی مخاطب استفاده کرده ایم. مثل اینکه در زبان فارسی به کسی چنین امر کنیم " خور"  بجای بخور! راستی در این نوع هم bitte را می توان مثل گونه نخست افزود. به هر حال آدم با دوستشم باید مودب باشه. مثل جمله !Komm mit mir bitte meine liebe یعنی  عزیزم لطفا با من بیا!  گونه سوم: این گونه در خطاب به چند شخص غیر رسمی به کار می رود و مخاطب در این گونه همان ضمیر Ihr به معنای شماهاست. یا شما دو نفر . در این گونه ضمیر ihr نیز در جمله پنهان است. و فعلی که امر به کاری می کند. فعل صرفی است که برای ihr استفاده می شد.( شما قبلا صرف فعل با ضمایر فاعلی را آموختید). به مثال های زیر توجه کنید. !Kommt bitte Kinder !Ashkan und Sasan geht zum Bett bitte معانی جملات بدین گونه است: بچه ها لطفا بیایید! اشکان و ساسان لطفا برین به رخت خواب( برین بخوابین)!  نکته ای دیگر اینکه مصدر sein به معنای بودن که فعل امر آن در فارسی باش است، در آلمانی در این سه مورد می شود: !Sein Sie  !Seid !Sei همانطور که یاد گرفتید، به معنای باشید! شماها باشید! باش! خوب دوستان خوب و صمیمی من اینم از درس امروز از اینکه همراهی می کنید واقعا ممنونم و امیدوارم که هر لحظه بیشتر از لحظه ای پیش انگیزه و اراده ای نیرومندتر داشته باشید.  تا سلامی دیگر خدانگهدار         /          Deutsch16.deکلیه حقوق این مطلب محفوظ است برای deutsch16.de  &  3d-land.blogfa.com ,و نویسنده ...

 • آموزش زبان آلمانی -- سمعی و بصری 1

  سلام امروز خدمت شما علاقمندان  زبان آلمانی رسیدم تا بخش جدیدی را با عنوان بخش سمعی-بصری برای وبلاگ افتتاح کنم. من در این بخش تلفظ کلمات آلمانی ، فیلم های آلمانی ، Powerpoint های جذاب آموزش آلمانی،تلفظ جملات کتاب های آموزش آلمانی، را به طور رایگان برای شما علاقمندان زبان شیرین آلمانی قرار خواهم داد تا بتوانید آنها را دانلود نمایید. قابل توجه است بیشتر توجه بنده به فایل های Powerpoint آموزش آلمانی است.من خودم برایتان Powerpoint  های بسیار جالبی برای فراگیری زبان آلمانی طراحی کردم که علاوه بر دارا بودن انیمیشن جملات را به شیوه بسیار عالی برایتان تلفظ می کند و شما می توانید آنها را به طور رایگان از وبلاگ آموزش آلمانی من رایگان دانلود نمایید. بیشتر توجه بنده نیز این بوده است که سعی کنم علاوه بر محیطی خوب در این Powerpoint ها کاری کنم که شما بتوانید علاوه بر تلفظ جملات آلمانی ، معنای فارسی هر جمله را نیز در مقابل آن مشاهده نمایید. بنده در خلق این Powerpoint ها آموزش آلمانی ،از معتبرترین منابع آموزشی آلمانی موجود در سراسر جهان کمک گرفته ام به طوری که می توانید به راحتی بدون نیاز به ابزار دیگری و با استفاده از این آموزش ها براحتی زبان آلمانی را مدت کوتاهی و ب طور رایگان فراگیرید. بنده اولین فایل Powerpoint آموزش آلمانی را در زیر قرار می دهم تا شما دوستان بتوانید آن را به طور رایگان دانلود نمایید.البته فایل ها را برای کاهش حجمشان به صورت Zip شده قرار داده ام. دانلود فایل Powerpoint آموزش آلمانی (شماره ۱) حجم : ۲۷۱ کیلوبایت باید توجه کنید که این فایل ها دارای پسورد هستند که کافی است شما دوستان برای دریافت رایگان پسورد فایل ها ، ایمیل خود را در بخش نظرات همین پست قرار دهید تا من حداکثر تا پایان  روز(در بیشتر مواقع خیلی زودتر) پسورد را برایتان ارسال کنم. مطمئن باشید با این فایل ها، زبان آلمانی را می توانید در مدتی بسیار کوتاه و رایگان فراگیرید. ممنونپ.ن: در لینک زیر می توانید پسورد فایل های آموزشی را مشاهده نمائید:http://german-learning.blogfa.com/post-19.aspx علی نوری

 • درس نهم: پرسشی کردن جملات آلمانی

  آموزش رایگان گرامر آلمانی سلام دوستان گلم    از اینکه همواره با شما عزیزان باشم، شادمان هستم. امیدوارم هر جا که هستید، خوب و خوش و خرم باشید.    راستی یادتون باشه که زبان آلمانی رو صرفا نباید با تکیه بر دستور و زبان فراگرفت. بلکه گفتگو و خواندن متن و... خیلی مفید است.  ولی زیاد عجله نکنید! به اونجاشم می رسیم.   البته بهتره وقتی که یه زبان رو یاد می گیریم، خیلی اصولی و گام به گام همراه با دستور و زبان همون زبان پیش بریم. درست مثل همین کاری که شما الان انجام میدید.   آفرین به همه شما کار درستا!    این جلسه طریقه پرسشی کردن رو در زبان آلمانی فرا می گیرید.   دوستان خوب من! خیلی ساده و اصلا سخت نیست.  در زبان آلمانی هر وقت خواستید جمله ای را پرسشی کنید، کافیست که جای فعل و فاعل را عوض کنید.  به این جمله ها توجه کنید!    .Er wohnt in Teheran  .Mandana spricht Chinisisch  .Das ist ein Fenster  .Ich bin ein Student     حالا در این جمله ها باید جای فعل و فاعل را عوض کنیم. با این کار جمله های پرسشی می   سازیم.   ?Wohnt er in Teheran   ? Spricht Mandana Chinisisch  ?Ist das ein Fenster  ?Bist du ein Student    خوب به معانی جملات پرسشی شده توجه کنید!    آیا او ( مذکر) در تهران زندگی می کند؟  آیا ماندانا چینی صحبت می کند؟  آیا آن یک پنجره است؟  و آخرین جمله   آیا تو یک دانشجو هستی؟    جمله های پرسشی که فراگرفتید، اصطلاحتا به جمله های پرسشی بله و خیر موسومند. یعنی برای جواب دادن به این جمله ها ما از بله و خیر استفاده می کنیم.  مثلا می گوییم تو در ایران زندگی میکنی؟  در جواب می گوییم  بله، من در ایران زندگی می کنم.  و یا آیا تو در ساوه زندگی می کنی؟   در جواب می گوییم:  نه، من در ساوه زندگی نمی کنم. من در ملایر زندگی می کنم.  حالا آلمانی همین جمله ها را می نویسیم!  ?Wohnst du in Iran  دJa, Ich wohne in Iran   ?Wohnst du in Saveh   Nein, Ich wohne nicht in Saveh. Ich wohne in Malayer.  خوب عزیزان  اینم درس این جلسه  شاد و سرفراز باشید    خدانگهدار     /          Deutsch16.de کلیه حقوق این مطلب محفوظ است برای deutsch16.de  &  3d-land.blogfa.com ,و نویسنده مطلب مطالب این سایت دارای قانون کپی رایت می باشد گرامر آلمانی - آموزش آلمانی - آلمان و آلمانی - آموزش رایگان آلمانی - درباره آلمان - آموزش درس به درس آلمانی - آموزش کامل آلمان - همه چیز درباره آلمان - آلمان - مکالمات آلمانی - المانDeutschland - Germany - Alman

 • سلام به زبان های دنیا

  اسپانیایی                                           ola عبری                                              shalom چینی                                                ni-hao ارمنی                                              barev انگلیسی                                            hi آشوری                                             eshlamalokh فرانسه                                             salot  آلمانی                                              goten tag ایتالیایی                                              ciao هندی                                              namasteh  سوئدی                                          sha   هلندی                                          hovi اتریشی                                          grob got