8--جملات فاعلی در زبان آلمانی

جملات فاعلی :

جملات فاعلی نشانه فاعل یک جمله یا خبر فاعلی می باشد. فاعل اسم یا ضمیری است که عملی را انجام می دهد . برای مثال :

Johann küsst Ingrid ----- جان انگاریت را بوس کرد ---- جان فاعل است

Wir finden das geld ----- ما حافظه را پیدا کریم ----- ما فاعل است

فاعل اخباری نوعی اسم است که به دنبال sein  ( بودن ) یا warden ( شدن ) می آید . این روش شناسایی کلمه ای است که فاعل اخباری می باشد .اگر در جمله جای فاعل با فاعل اخباری جابجا شود باز هم در معنی آن تغییری حاصل نمی شود . مانند

In dieser schule ist ein Lehrer auch ein studienberater – در این مدرسه معلم یک مشاورنیز می باشد

و یا

In dieser schule ist ein studienberater auch ein Lehrer – در این مدرسه یک مشاور معلم نیز می باشد

جملات فاعلی برای مذکر ؛ مونث وخنثی به صورت زیر است . der,die,das برای جملات مشخص و ein,eine,kein  برای مجهول میباشد .

Der junge-die katze-das pfred-die kinder ( پسر-گربه-اسب-بچه ها )

Ein junge-eine katze-ein pfred-kinder

Kein junge-kein katze-kein pfred-keine kinder

جملات مجهول جمع ندارد بنابراین فعل جمع به تنهایی به کار می رود ولی همان معنای مجهول را دارد.

فاعل و فعل در جملات :

هنگامی که یک اسم فاعلی یا ضمیر فاعلی ؛ فاعل یک جمله باشد , فعلی که باید صرف شود نیز اهمیت پیدا می کند .  همه اسم ها نیازمند یک فعل سوم شخص جمع یا مفرد می باشند که این بستگی به این دارد که اسم مفرد است یا جمع . ضمایر سوم شخص انتهای فعلشان مانند اسم است . ضمایر اول و دوم شخص نیازمند صرف فعل خودشان هستند . چند مثال با افعال kennen و sein را ببینید

اسامی مفرد :

Der mann kennt ----- der mann ist ( آن مرد میداند – آن مرد هست )

Die frau kennt ---- die frau ist  (آن زن میداند – آن زن هست )

اسامی جمع :

Die kinder kennen--- die kinder sind ( بچه ها می دانند – بچه ها هستند )

Die leute kennen --- die leute sind ( مردم می دانند – مردم هستند )

ضمایر مفرد :

اول شخص ich kenne--- ich bin  ( من می دانم – من هستم )

دوم شخص du kennst – du bist ( شما می دانید – شما هستید )

سوم شخص er kennt – er ist ( او می داند – او هست )

سوم شخص sie kennt – sie ist ( او می داند – او هست ( مونث ))

سوم شخص es kennt – es ist  ( آن می داند – آن هست ( بی جان ))

ضمایر جمع :

اول شخص wir kennen –wir sind ( ما می دانیم – ما هستیم )

دوم شخص ihr kennt—ihr seid ( شما می دانید – شما هستید )

دوم شخصsie kennen – sie sind ( شما می دانید – شما هستید )

سوم شخص  sie kennen – sie isnd ( آن ها می دانند – آن ها هستند )

در صورت تغییر فعل ساختار ثابت می ماند ؛ مانند :

 Der mann kennt,der mann singt,der mann hat ( دانستن -آواز خواندن – داشتن )

Die luete kennen,die leute warten,die leute tun ( دانستن – منتظر بودن – انجام دادن)

Ich kenne,ich halte,ich komme ( دانستن – نگهداشتن – آمدن )

Du kennst,du willst , du machst ( دانستن – خواستن – ساختن )

Er kennt,er sagt,er spricht ( دانستن – گفتن – صحبت کردن )

Sie kennt,sie trägt,sie versteht ( دانستن – جابجا کردن – فهمیدن )

Es kennt,es bleibt,es riecht ( دانستن-باقی ماندن – بویایی )

Wir kennt,wir hören,wir trinken ( دانستن – شنیدن – آشامیدن )

Ihr kennt ,ihr lacht,ihr geht ( دانستن – خندیدن – رفتن )

Sie kennen , sie senden , sie kaufen ( دانستن – فرستادن -  خریدن )

Sie kennen , sie weinen ,sie laufen  ( دانستن – گریه کردن – دویدن )

سوالی کردن :

وقتی سوالی پرسیده می شود که جوابش ja ( بله ) و nein ( نه ) می باشد فاعل جمله جز دوم جمله می شود و فعل بر فاعل مقدم می شود .

Ist dein vater wieder gesund? ----- آیا پدر شما دوباره بهتر شده است ؟

Ja,mein vater ist weider gesund  بله ، پدرمن دوباره بهتر شده است.

Wohnen sie in berlin? ---- آیا شما در برلین زندگی می کنید ؟

Nein , ich wohne in munchen  ----- نه ، من در مونیخ زندگی می کنم

اگر سوال با افعال پرسشی شروع شود باز هم فعل بر فاعل مقدم است.

Wann kommet der nachste zug? ---- قطار بعدی کی می رسد ؟

Wie lange dauert der film? ---- این فیلم چقدر طول می کشد ؟

به هر حال ، اگر فاعل با wer وwas سوالی شود می تواند قبل از فعل صرف شده قرار گیرد .

Wer hat diese blumen gekauft?------- این گل ها را چه کسی فروخته است ؟

Was ist passiert? ----- چه اتفاقی افتاده است ؟

فعل صرف شده اغلب قبل از فاعل است مخصوصا وقتی چیزی غیر از فاعل جمله را شروع می کند .

Heute fahren wir nach Goslar. ---- ما امروز به سمت گالسر حرکت می کنیم

Als martin in amerika wohnte,sprach er kein englisch --- وقتی مارتین در آمریکا زندگی میکرد او اصلا نمی توانست انگلیسی صحبت کند .


مطالب مشابه :


جملات و اصطلاحات کاربردی ساده

Wie sprechen Wir Deutsch? - جملات و اصطلاحات کاربردی ساده - یادگیری زبان آلمانی
8--جملات فاعلی در زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی - 8--جملات فاعلی در زبان آلمانی - آموزش زبان آلمانی شامل گرامر - لغات - مکالمه
9--جملات مفعولی - بخش اول

آموزش زبان آلمانی - 9--جملات مفعولی - بخش اول - آموزش زبان آلمانی شامل گرامر - لغات - مکالمه
سخنان و جملات زیبای آلمانی

سخنان و جملات زیبای آلمانی * * * lebe jeden Tag als wärs dein letzter. هر روزت را طوری زندگی کن که انگار آخرین
درس دهم: جملات امری در زبان آلمانی

آلمان و آموزش زبان آلمانی رايگان و تحصیل - درس دهم: جملات امری در زبان آلمانی - Deutsch /آموزش
آموزش زبان آلمانی -- سمعی و بصری 1

آموزش زبان آلمانی شما بتوانید علاوه بر تلفظ جملات آلمانی ، معنای فارسی هر جمله را
درس نهم: پرسشی کردن جملات آلمانی

آلمان و آموزش زبان آلمانی رايگان و تحصیل - درس نهم: پرسشی کردن جملات آلمانی - Deutsch /آموزش زبان
سلام به زبان های دنیا

کلمات و جملات انگلیسی آلمانی goten tag. ایتالیایی
برچسب :